Ringorm påvist i Trøndelag og Vestfold

Det er påvist ringorm i anlegg med storfe i Trøndelag og Vestfold. 

Faglig oppdatert

Innhold på siden:

Status antall påvisninger i Trøndelag

Det er påvist ringorm i 19 dyrehold i Trøndelag. Disse er fordelt på følgende kommuner slik:

  • Inderøy: 2
  • Levanger: 1
  • Steinkjer: 3
  • Verdal: 12
  • Ørland: 1

Denne informasjonen oppdateres én gang i uken, mandager klokken 11.00. Oversikten viser antall påvisninger. Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller avklaringer, finner du kontaktinformasjon under overskriften ”Har du spørsmål? Kontakt veterinær eller Mattilsynet”.

Symptomer på ringorm på storfe 

Ringorm er en soppinfeksjon og soppen danner sporer som er svært motstandsdyktige. Dyrene er svært lite plaget selv om de er smittet. 

Typiske symptomer ved infeksjon hos storfe er flekkvise, ringformete, hårløse partier med melete eller skorpete belegninger. Hos melkefe viser gjerne ringorm seg som ett eller flere hårløse partier på hode/hals/sider. Symptomene på kjøttfe er ofte svakere og ses på andre steder; gjerne bakover på kroppen, langs sidene og på lår og bakende og kan være vanskelig å oppdage.  

Det er viktig å være grundig under inspeksjonen av dyra, spesielt årvåken ved inspeksjon av kjøttfe. 

Les mer om ringorm

Slik melder du om mistanke om ringorm 

Ringorm hos storfe er en sykdom på nasjonal liste 2.

Hvis du har mistanke om sykdommen på storfe, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart på 22 40 00 00

Ditt ansvar som dyreholder

Du som er dyreholder, har ansvar for å innføre tiltak som skal hindre smitte før Mattilsynet har fattet vedtak. Du har også ansvar for å informere besøkende om mulig smitte i anlegget ditt. Slik informasjon skal sikre godt smittevern ved for eksempel veterinærbesøk og andre nødvendige besøk i dyreholdet.

Les mer om ansvaret som dyreholder i Slik unngår du smitte til andre dyr

Mattilsynet skal bidra til å hindre smitte

Mattilsynets oppgave ved mistanke eller påvisning av ringorm er å innføre ytterligere tiltak for å hindre videre spredning av sykdommen. Vi har satt inn ekstra ressurser for å følge opp situasjonen. 

Båndlegging og sanering

Storfeanlegg som får påvist ringorm, blir båndlagt av Mattilsynet. De får blant annet forbud mot å føre dyr ut av og inn i anlegget. I tillegg blir det fattet vedtak om sanering av smitte før båndleggingen kan oppheves. Tiltakene skal hindre smittespredning.

Du kan lese mer om saneringsplan, saneringsprinsipper og rekkefølgen i saneringen her: Informasjon om sanering av smitte ved ringorm i storfehold (PDF)

Alle anlegg som er smittekontakter til anlegg som har fått påvist smitte, blir også båndlagt. Dyrene i anlegget blir inspisert av Mattilsynets inspektører, og det blir tatt prøver av dyr ved behov. Båndleggingen blir opphevet hvis vi ikke finner smitte i anlegget.

Smitte kan spres ved flytting av dyr

Flytting av dyr mellom anlegg er en vanlig årsak til smittespredning. Krav om egenerklæring og karenstid ved flytting av storfe mellom anlegg skal forebygge mot smitte. Vær nøye med å kreve egenerklæring før du tar dyr inn i anlegget ditt.

Smittevernråd ved besøk i dyrehold 

Det er viktig med en oppdatert smittevernplan. Alle som har næringsretta dyrehold, skal ha en smittevernplan.

Alle som skal inn i dyreholdet ditt, må bruke smittesluse. Sørg derfor for at smittesluse er reingjort, og at det er rent overtrekkstøy og sko tilgjengelig ved nødvendig besøk. Det skal være mulig å vaske seg med såpe og varmt vann, og desinfeksjonssprit skal være tilgjengelig i smitteslusa. 

Vi anbefaler at du legger til rette for at besøkende kan desinfisere fottøyet sitt (fotbad/på sprayflaske) før de forlater gården. Virocid og Vircon S er desinfeksjonsmidler som er virksomt mot ringormsmitte. 

Husk også at utstyr som har vært i direkte eller indirekte kontakt med dyr kan ha med seg smitte. Det må derfor vaskes grundig og eventuelt desinfiseres når det tas inn i eller ut av dyreholdet ditt.

Mer informasjon

Smittevernplan for alle næringsretta dyrehald

Hygiene i anlegg med dyr

Brukt utstyr må vaskes

Gjødsel

Anlegg som er båndlagt på grunn av ringormsmitte, kan bare spre gjødsel på eget areal. Det er et forbudt å sende smitteførende gjenstander som for eksempel utstyr og transportmiddel ut av dyreholdet. Utstyr som brukes ved gjødselhåndtering, må rengjøres godt og desinfiseres på utsiden (også hjulene). Du bør også etterstrebe å få rengjort på innsiden av utstyret så langt det er praktisk mulig.

Dersom du håndterer storfegjødsel for andre, er det viktig at du tilpasser arbeidsdagen slik at arbeid for anlegg som er båndlagt, utføres sist på dagen.

Informasjonsbrev til båndlagte besetninger i region midt

Informasjon om beitebruk sommeren 2024 (PDF)

Informasjon om utstyr innhøsting, jordbearbeiding og gjødselspredning (PDF)

Midlertidig frivillig tiltak for å begrense smitte i Trøndelag

En felles husdyrnæring i Trøndelag har innført en rekke tiltak for å begrense smitten. Du kan lese mer om dem på Norges Bondelags nettsider: Tiltak mot ringorm i Trøndelag (bondelaget.no).

Spørsmål vedrørende dette tiltaket må rettes til Animalia/Tine/Nortura/KLF, som besluttet og koordinerer dette tiltaket. 

Har du spørsmål? Kontakt veterinær eller Mattilsynet

Vi oppfordrer alle storfeholdere og andre aktører i storfemiljøet til å følge nøye med og kontakte veterinær eller Mattilsynet hvis de har spørsmål eller ser tegn på ringorm i storfebesetninger.

Ved behov for ytterligere informasjon eller avklaringer, send e-post til

Se endringer