Melde om smittsom dyresykdom

Alle skal melde fra til Mattilsynet ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom sykdom hos dyr. Meld fra på telefon 22 40 00 00.

Faglig oppdatert

Hvis du mistenker svært alvorlig smittsom dyresykdom, må du ringe Mattilsynet umiddelbart.

Eksempler på symptomer på svært alvorlig smittsom dyresykdom er

  • plutselig død
  • høy smittsomhet
  • høy feber
  • blærer på slimhinner hos produksjonsdyr
  • stort og raskt fall i produksjon

Symptomene kan opptre brått og spre seg til flere dyr. 

Husk at det er forbudt å flytte dyr inn i og ut av dyreholdet ditt dersom du har mistanke om eller påvist smittsom sykdom hos dyrene dine: Slik unngår du smitte til andre dyr

Når Mattilsynet mottar melding om mistanke om smittsom sykdom, vil vi starte undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Vi vil også sette i verk tiltak for å hindre at smitten sprer seg. Tiltakene vil i første omgang dreie seg om å isolere dyrene på anlegget fra dyr i andre anlegg. Videre vil Mattilsynet vurdere hvordan sykdommen skal bekjempes.
 

Slik gjør du

Enhver som skal melde fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Veterinær og laboratorier som skal melde fra om smittsom dyresykdom

Veterinærer og laboratorier har utvidet plikt til å melde fra om smittsomme sykdommer.

Nasjonal liste 1- og 2-sykdommer

Ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom på nasjonal liste 1 og nasjonal liste 2, skal veterinæren eller laboratoriemedarbeideren melde fra til Mattilsynet så raskt som mulig. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. 

Ved klinisk mistanke om liste 1-sykdom i husdyrhold, skal veterinæren bli på stedet til Mattilsynet har gitt tillatelse til å forlate gården.

I tillegg skal veterinærer og laboratorier sende skriftlig melding til Mattilsynet så raskt som mulig. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjeneste.

Laboratorier melder på samme måte, eller etter nærmere avtale med Mattilsynet.

Nasjonal liste 3-sykdommer

Veterinærer skal i tillegg melde fra skriftlig til Mattilsynet om påviste nasjonal liste 3-sykdommer. Fristen for å melde er syv dager etter påvisningen. 

Du sender meldingen om sykdom på nasjonal liste 3 i Mattilsynets skjematjeneste. Bruk skjemaet for smittsomme dyresykdommer. 

Hjelp til å fylle ut skjemaet (PDF)

Resistente bakterier

Laboratorier og veterinærer skal melde Mattilsynet umiddelbart hvis de mistenker eller påviser LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) hos storfe, småfe og svin. Les mer i Når og hvordan skal du melde fra om resistente bakterier?

Mer informasjon

Les mer om dyresykdommer 

Regelverk

Dyrehelseforskriften med angitte paragrafer

Nasjonal liste for sykdommer hos landdyr, reptiler og amfibier og sjøpattedyr