Midlertidig tillatelse for bruk av et plantevernmiddel i en nødssituasjon

Hvis du har fått angrep av en planteskadegjører som ikke kan bekjempes med andre tilgjengelige midler, kan Mattilsynet gi en midlertidig tillatelse for å bruke et plantevernmiddel som vanligvis ikke er godkjent i den aktuelle plantekulturen. Dette er en unntaksbestemmelse som kun gjelder i særskilte tilfeller.

Publisert

Hvem kan søke om midlertidig tillatelse?

Det er i utgangspunktet ingen begrensning for hvem som kan søke, men ofte er det organisasjoner som søker på vegne av sine brukere. Brukere av plantevernmidler, importører eller produsenter kan også søke.

Mattilsynet kan ikke på eget initiativ vurdere om det er behov for å gi midlertidig tillatelse, men vi vurderer dette på bakgrunn av søknader vi mottar.

Hva kan det søkes om midlertidig tillatelse for?

De fleste søknadene gjelder bruk av plantevernmidler som allerede er godkjent i Norge.
To eksempler:

  • Et plantevernmiddel er godkjent for bruk én gang per sesong, og det søkes om unntak for å bruke plantevernmiddelet en ekstra gang i sesongen.
  • Det søkes om unntak for bruk av et godkjent plantevernmiddel i en annen kultur enn det godkjenningen gjelder for.

Det er også mulig å søke om unntak for bruk av plantevernmidler som ikke er godkjent i Norge. I slike tilfeller vil vurderingen være strengere enn i de tilfellene hvor plantevernmiddelet allerede er godkjent i Norge.

Hvem gjelder den midlertidige tillatelsen for?

Tillatelsen begrenses til de geografiske områdene hvor det er behov. Dette vil gjelde alle brukere i de aktuelle områdene uavhengig av hvem som sendte søknaden.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal være skriftlig og må inneholde følgende:

  • Søknadsskjema (engelsk)
  • GAP-tabell, (engelsk)
  • En uttalelse fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Uttalelsen skal inneholde en vurdering av både kjemiske og ikke-kjemiske alternativer. Send forespørsel til post@nibio.no
  • Restforsøk, hvis unntaket gjelder spiselig produkt eller fôr.

Søknadsskjemaet må inneholde en beskrivelse av forholdene som har ført til at det nå søkes om midlertidig godkjenning. Skadegjørere, unormalt dårlig vær og lignende er typiske omstendigheter som kan føre til at det er nødvendig å søke om dispensasjon.

Du må også kunne vise til et fremtidig tap dersom en tillatelse ikke blir innvilget og begrunne dette i søknaden. Begrunnelsen bør inneholde en vurdering av hvor stor sannsynlighet det er for at et slikt tap vil inntreffe og et anslag over hvor stort et eventuelt tap vil være. Dette vil være en skjønnsmessig vurdering som beror på dine egne erfaringer og kunnskap.

I søknaden må du også vise at det har blitt vurdert andre alternativer enn dispensasjon og/eller at du har prøvd andre alternativer.

Dersom en organisasjon eller forening søker på vegne av andre, må det legges ved den opprinnelige forespørselen fra de organisasjonen søker på vegne av.

Søknad sendes til postmottak@mattilsynet.no. Du kan også søke gjennom EUs plattform E-Submission Food Chain (ESFC).

Hvordan vurderer vi søknaden?

Hovedregelen er at situasjonen skal løses ved andre alternativer enn ved at Mattilsynet innvilger midlertidig tillatelse. 

Det må være særlige omstendigheter og bruken skal være begrenset og kontrollert. Det er en skjønnsmessig vurdering hvorvidt det er særlige omstendigheter. Kriteriene som er satt til hva en søknad skal inneholde, er kriterier som Mattilsynet og de øvrige landene i Norden og Baltikum mener er relevante for hvorvidt det skal gis en midlertidig tillatelse.

For hvor lenge kan det innvilges midlertidig tillatelse?

En midlertidig tillatelse kan innvilges i høyst 120 dager.

Hva skjer ved gjentatte søknader?

Mattilsynet innvilger kun i særskilte tilfeller midlertidig tillatelse for bruk av plantevernmidler. Dersom du søker gjentatte ganger for samme bruk, er det nødvendigvis ikke lenger et særskilt tilfelle. Hvis vi allerede har innvilget samme bruk tidligere år, stiller vi større krav til søknaden og vurderingen vår vil være strengere ved en ny søknad. Som følge av dette kan du oppleve at den samme søknaden som du fikk innvilget året før blir avslått i neste sesong.

Du som søker, må vurdere om du kan bruke andre behandlingsmetoder eller søke om utvidelse for bruksområde av mindre betydning (minor use) eller gjensidig anerkjennelse.

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om midlertidig tillatelse. Du finner gebyrsatser for Dispensasjoner i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelse fra Mattilsynet. 

Les mer

Guidance on emergency authorisations according to article 53 of regulation (ec) no 1107/2009

Regelverk

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet

Forskrift om plantevernmidler