Minor use (bruksutvidelse)

En minor use-bruksutvidelse gjør at du kan bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i andre, «mindre» bruksområder.

Publisert

Det norske begrepet er egentlig «utvidelse av godkjenninger for bruksområder av mindre betydning», men i dagligtale bruker vi ofte det engelske begrepet minor use.

Hva innebærer en minor use-godkjenning?

En minor use-bruksutvidelse gjør at du kan bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i andre, «mindre» bruksområder.

En minor use-godkjenning kan kun gis dersom alle krav tilknyttet rester av plantevernmiddelet i kulturen, samt plantevernmiddelets innvirkning på helse og miljø, er oppfylt.

Plantevernmiddelets virkning (effektivitet) eller fytotoksisitet blir ikke vurdert i en minor use-godkjenning. Dette innebærer at mulige negative eller positive virkninger på kulturen, skadegjøreren eller andre kulturer rundt er brukerens ansvar.

Hva er et mindre bruksområde?

Et bruksområde av mindre betydning defineres som bruk av et plantevernmiddel på planter som

  1. ikke dyrkes i stort omfang, eller
  2. dyrkes i stort omfang, men hvor man skal oppfylle et særlig plantevernbehov

Les mer om definisjon av minor use i Norge (2017).

Hvem kan søke om en minor use-godkjenning?

Godkjenningsinnehaver, landbruksorganisasjoner eller profesjonelle brukere kan søke om minor use-godkjenning.

Godkjenninga vil være gjeldende for alle profesjonelle brukere.

Krav til søknad og søknadsskjema

Søknadsskjema sendes sammen med utkast til tilleggsetikett og GAP-tabell til postmottak@mattilsynet.no.

Det mindre bruksområdet kan også legges til på plantevernmiddelets originale etikett. I så fall må det tydelig framkomme av etiketten at de aktuelle bruksområdene er godkjent som minor use.

For kulturer som skal brukes til mat eller fôr må du levere inn data som demonstrerer at innhold av rester av plantevernmiddelet for det nye bruksområdet er akseptabelt.

Risikovurdering for helse og miljø for originalgodkjenninga skal være dekkende for minor use-bruksområdet. 

Når du skal søke og saksbehandlingstid

Vi oppfordrer om å søke høsten før vekstsesongen starter (seinest november). Da vil vi forsøke å behandle søknaden ferdig innen vekstsesongen starter våren etter.

Saksbehandlingstid kan avhenge av søknadsmengde, mengde bruksområder på én søknad, og hvor fullstendig søknaden er.

Etter at du har fått tillatelse

Etter at du har fått tillatelse må du sende oppdatert tilleggsetikett til postmottak@mattilsynet.no.

Hvis godkjenninga gis til andre enn godkjenningsinnehaveren, vil Mattilsynet spørre godkjenningsinnehaver om de ønsker at det ekstra bruksområdet skal inkluderes på plantevernmiddelets ordinære etikett. Hvis godkjenningsinnehaveren ikke ønsker dette, blir tilleggsetiketten publisert på vår hjemmeside: Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

En minor use-godkjenning følger plantevernmiddelets ordinære godkjenningsperiode. Plantevernmidler revurderes ved jevne mellomrom (som regel hvert tiende eller femtende år). Etter en revurdering av et plantevernmiddel må det søkes om minor use-utvidelse på nytt igjen.

Veileder for minor use-søknader i Norge (engelsk).

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om minor use-bruksutvidelse. Du finner gebyrsatser for utvidet preparatgodkjenning i vedlegg 1, kapittel III, del B i henvisning til lovverket under.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet