Gjensidig anerkjennelse av godkjenninger

Gjensidig anerkjennelse av godkjenninger gjør at du kan søke om godkjenning av et produkt i Norge basert på en eksisterende godkjenning for det samme produktet i et annet land i EU.

Publisert

Ny veileder om gjensidig anerkjennelse fra 1. januar 2024

Mattilsynet har laget en ny veileder for hvordan søke om gjensidig anerkjennelse: Guidance on how to apply for mutual recognition of a plant protection product in Norway

Veilederen gjelder for alle søknadene som sendes etter 1. januar 2024.

Hva kreves for en søknad om gjensidig anerkjennelse?

Når du søker om gjensidig anerkjennelse må du kunne vise at risikovurderinga fra referanselandet også er relevant for norske forhold og nasjonale krav. Dette gjelder både for helse, miljø, effektivitet og fytotoksisitet.

For nærmere beskrivelser av prosedyrer og krav, se følgende veiledere som du finner i oversikten over veiledere:

  • Siste utgave av Nordre sone veiledningsdokument (Guidance document on work-sharing in the Northern Zone) (veileder A1)
  • Guidance on the application of mutual recognition in Norway under Regulation (EC) No. 1007/2009 (veileder A3)
  • Siste utgave av EU-veilederen SANCO/13169/2010 (Guidance document on zonal evaluation and mutual recognition under Regulation (EC) No 1107/2009) (veileder A6)
  • Siste utgave av Northern Zone guidance document – Higher tier risk assessment for birds and mammals med tilhørende regneark (veileder A1 og A1.2)
  • Siste utgave av Northern Zone guidance paper efficacy version (veileder A2.1)

Hvem kan søke?

Innehaveren av en godkjenning av et plantevernmiddel i et annet land kan søke om gjensidig anerkjennelse av godkjenninga i Norge.

Landbruksorganisasjoner og offisielle eller vitenskapelige organer innen landbruksvirksomhet kan også søke, på nærmere bestemte vilkår.

Hvordan søke?

Si gjerne fra på forhånd om du planlegger å søke.

Bruk følgende skjema når du søker:

Send søknaden til postmottak@mattilsynet.no.

Dokumentasjonen kan deles elektronisk, eller sendes med bud eller post til
Mattilsynet, avd. nasjonale godkjenninger
Glynitveien 30

1400 Ski

Norge

Du kan også søke om gjensidig anerkjennelse gjennom EUs plattform E-Submission Food Chain (ESFC), dersom plantevernmiddelet ble søkt gjennom ESFC i referanselandet. Les mer om ESFC.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for søknader om gjensidig anerkjennelse er 120 dager fra når søknaden og dokumentasjonen er komplett.

Etter at du har fått vedtak fra Mattilsynet

Som godkjenningsinnehaver eller importør har du flere krav også etter at søknadsprosessen er ferdig.

Les mer om krav til godkjenningsinnehaver og importør etter vedtaket.

Dersom du ønsker å klage på Mattilsynets vedtak, kan du gjøre det innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen kan sendes til Mattilsynet, region Stor-Oslo på e-post: postmottak@mattilsynet.no

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om gjensidig godkjenning av et plantevernmiddel. Du finner gebyrsatsene under «Gjensidig godkjenning» i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet