Veiledere - Guidance documents - Plantevernmidler

Publisert

Nr.

No

Tittel

Title

Lenke

Link

Relevant for søknadstype

Relevant for application type

A1

Nordre sone veiledningsdokument

Northern Zone Guidance document

Art 33
Art 43
Art 40
A1.1Northern Zone Guidance document - Higher tier risk assessment for birds and mammals

Se MSTs hjemmesider

See MST’s webpage 

Art 33
Art 43
Art 40
A2.1Northern zone guidance
paper efficacy version
Art 33
Art 43
Art 40
A2.2   Annex 1 – Guidance on
number of trials in the
Northern Zone
 
A3Guidance on the application of
mutual recognition in Norway
under Regulation (EC)
No. 1107/2009
Art 40
A4

Veileder for minor use-søknader i Norge

Guidance for minor use applications in Norway

Art 51
A5

Veileder, hjelpestoffer

Guidance, adjuvants

Art 58
A6

Komplett oversikt over gjeldende
veiledningsdokumenter og
prosedyrer for ulike fagområder
fra EU-kommisjonen

Complete overview of current
guidance documents from the
EU Commission

Se EU-kommisjonens hjemmesider

See the EU Commission’s webpage

Alle søknadstyper

All application types

A7

Informasjon om norske krav
for godkjenning av
makroorganismer (engelsk)

Norwegian information
requirements for authorisation
of IBCAs

Norwegian information requirements for authorisation of IBCAsMakroorganismer – IBCAs
A8

Informasjon om Plant Protection
Products Management
System (PPPAMS)

Information regarding the
Plant Protection Products
Management System (PPPAMS)

 

Alle søknadstyper

All application types

A9Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann.Versjon 1.1Alle
A10An Applicant’s Guide to Reduction of Non-Spray Buffer Zones for Plant Protection ProductsVersion 1.2 Art 33, Art 43, Art 40