Fornyelse av godkjenning av plantevernmidler

Innen godkjenningsperioden til et aktivt stoff utløper, revurderes stoffet i EU.

Publisert

Deretter revurderer Mattilsynet de godkjente plantevernmidlene i Norge som inneholder det aktive stoffet.

Hva kreves for å få fornyet en godkjenning av et plantevernmiddel?

Innen tre måneder etter at et aktivt stoff har fått fornyet godkjenning i EU, skal godkjenningsinnehaver søke om fornyet godkjenning av plantevernmidlene som inneholder det aktive stoffet. Søknaden behandles som en sonevurdering. Les mer om internasjonalt samarbeid og sonevurderinger her.

For nærmere beskrivelser av prosedyrer og krav, se følgende veiledere som du finner i oversikten over veiledere:

  • Siste utgave av EU-veilederen SANCO/2010/13170 (Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009) (veileder A6)
  • Siste utgave av Nordre sone veiledningsdokument (Guidance document on work-sharing in the Northern Zone) (veileder A1)
  • Siste utgave av Northern Zone guidance document – Higher tier risk assessment for birds and mammals med tilhørende regneark (veileder A1 og A1.2)
  • Siste utgave av Northern Zone guidance paper efficacy version (veileder A2.1)

Oversikt over søknadsprosessen

1. Søknaden forhåndsvarsles

Søknaden skal forhåndsvarsles til sonerapportør og berørte medlemsland senest 2 måneder etter at den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) publiserer sin konklusjon om det aktive stoffet.

Se mer informasjon om forhåndsvarsling og hva den skal inneholde i siste utgave av EU-veilederen SANCO/2010/13170 (Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009) (veileder A6) og Nordre sone veiledningsdokument (veileder A1) som du finner i oversikten over veiledere.

Forhåndsvarselet skal sendes til alle medlemslandene i sonen dere ønsker å søke hos.

Kontakt oss på postmottak@mattilsynet.no hvis du har spørsmål eller ønsker et møte i forkant av søknaden.

2. Søknaden sendes

Bruk følgende skjema:

Søknaden skal sendes til alle berørte medlemsland i sonen.

Søknaden sendes digitalt til postmottak@mattilsynet.no

Dokumentasjonen sendes med bud eller post til:

Mattilsynet, avd. nasjonale godkjenninger
Glynitveien 30
1400 Ski
Norge

3. Søknaden behandles

Sonerapportøren kan bruke inntil seks måneder på vurderinga.

Sonerapportør starter med å sjekke om søknaden er fullstendig («completeness check»). Deretter avgjør sonerapportøren om søknaden kan behandles eller ikke.

Sonerapportøren skriver et utkast til vurderinga som sendes til kommentering til alle de berørte medlemslandene og søkeren. Etter kommenteringsperioden fullfører sonerapportøren vurderinga.

Etter at sonerapportøren er ferdig, har de berørte medlemslandene 90 dager på å fullføre sin vurdering og vedta godkjenning eller avslag. De berørte medlemslandene kan også sette nye risikoreduserende tiltak for bruk i sitt land.

Etter at du har fått vedtak fra Mattilsynet

Som godkjenningsinnehaver eller importør har du flere krav også etter at søknadsprosessen er ferdig.

Les mer om krav til godkjenningsinnehaver og importør etter vedtaket.

Dersom du ønsker å klage på Mattilsynets vedtak, kan du gjøre det innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen kan sendes til Mattilsynet, region Stor-Oslo på e-post: postmottak@mattilsynet.no

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om godkjenning av et plantevernmiddel. Du finner gebyrsatser for godkjenning av preparater i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Når Mattilsynet er sonerapportør (zRMS) for en vurdering, vil vi fakturere halve gebyret når vi har kommet halvveis i vurderinga. Gebyrene regnes ut fra satsene for det gjeldende året. Dette vil gjelde fra nye søknader vi mottar etter 1. november 2019.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet