Importere og eksportere klovdyr – tredjeland

Å flytte levende klovdyr mellom Norge og tredjeland (land utenfor EU/EØS) gir en stor risiko for spredning av dyresykdommer. Derfor er det utarbeidet strenge EØS-regler for import fra tredjeland.

Publisert

På grunn av den gode dyrehelsa i Norge kan vi stille noen nasjonale ekstra krav ved import. Ved eksport til tredjeland vil det være det aktuelle tredjelandets regelverk som gjelder.

Vurder å importere sæd, egg eller embryo istedenfor levende dyr

Å flytte avlsmateriale (sæd, egg og embryo) mellom Norge og tredjeland innebærer en langt mindre risiko enn å flytte levende klovdyr. Mattilsynet anbefaler at du vurderer om dette kan være et alternativ.

Les mer om import og eksport av avlsmateriale

Start planleggingen av import tidlig

Hvis du vil importere klovdyr fra et tredjeland eller eksporter klovdyr til et tredjeland, bør du begynne forberedelsene tidlig. Ved import anbefales du å kontakte ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Våre ansatte vil veilede deg om hvilke krav som gjelder i ditt tilfelle. Ved eksport anbefales det å kontakte myndighetene i tredjelandet du vil eksportere til.

Ved import anbefaler Mattilsynet at du også kontakter KOORIMP (animalia.no) god tid i forveien. KOORIMP er en organisasjon som er opprettet av norsk husdyrnæring for å hindre at vi får inn smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. De utarbeider egne tilleggskrav om å dokumentere frihet fra sykdommer og andre forhold som ikke er dekket av de offentlige regelverkene.

Før du importerer klovdyr fra et tredjeland, må du registrere deg hos Mattilsynet som importør og førstemottaker. Førstemottaker er det stedet/den adressen hvor dyret skal oppholde seg når det kommer til Norge.

Registrering som importør

Du skal i tillegg melde fra om importen til Mattilsynet.  For noen dyrearter er det i tillegg krav om isolasjon etter ankomst til Norge (se under).

Melde fra om import av dyr, avlsprodukter og akvatiske dyr

Eventuell isolasjon etter import

Hvis du importerer klovdyr fra tredjeland som ikke har samme overvåkningsprogrammer for sykdommer som vi har i Norge, må du isolere klovdyrene etter importen. Dette betyr at klovdyrene må være i godkjente lokaler (isolat) en bestemt periode og til en veterinær har vurdert at dyrene ikke utgjør en smitterisiko.

Det er Mattilsynet som kan godkjenne isolatet. Husk at isolatet må være godkjent før klovdyrene importeres.

Dyrehelsekrav

Hvilke dyrehelsekrav som gjelder ved import av klovdyr fra tredjeland henger sammen landets helsestatus i forhold til Norges helsestatus. Kravene ligger i dyrehelseregelverket (dyrehelseforskriften og dyreimportforskriften) og TSE-forskriften.

Norge har fått tilleggsgaranti eller fristatus for noen sykdommer. Grunnen til dette er at vi har god dyrehelse, og det betyr at vi kan stille strengere helsekrav for klovdyr som skal importeres enn det som gjelder i resten av EØS. Les mer om sykdomsfri status.

Merk at ved eksport kan det være ulike dyrehelsekrav avhengig av hvilket land du skal eksportere til.

Merking, sporbarhet og journal

For å kunne spore smitte ved et sykdomsutbrudd er det viktig å kunne identifisere klovdyrene og vite hvor de kommer fra. Det er derfor strenge krav til merking og registrering av import av klovdyr. Anlegget der dyrene holdes skal ha en dyreholdsjournal. Det er du som importerer klovdyrene som er ansvarlig for at disse kravene etterleves. Les mer om merking og dyreholdsjournal for ulike arter på våre sider om produksjonsdyr.

Dyrene skal ledsages av et helsesertifikat

Når klovdyr importeres til Norge fra et tredjeland, skal de ledsages av et helsesertifikat som dokumenterer avsenderanlegg, avsenderland og dyrehelsestatus. Det er myndighetene i avsenderlandet som utsteder helsesertifikatet.

Helsesertifikatene for import av klovdyr fra tredjeland finnes i landdyrhelsesertifikatforskriften (lovdata.no). Oppdatert versjon av alle sertifikatmodeller finnes på Eurlex (eur-lex.europa.eu). Klikk på "latest consolidated version" og velg deretter språk for å se nyeste versjon.

Helsesertifikater for eksport av klovvdyr framskaffer du ved å kontakte myndighetene i mottakerlandet.

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 4 jf. forordning (EU) 2016/429 art 124-154

Dyreimportforskriften § 3 jf. forordning (EU) 2020/692 art 3-35, § 4 jf. forordning (EU) 2021/404 vedlegg II og III, samt § 5

TSE-forskriften § 2 jf. forordning (EF) nr.999/2001 art. 15, samt vedlegg VIII og IX

Landdyrhelsesertifkatforskriften § 2 jf. forordning (EU) 2021/403 vedlegg II, kapittel 1-12

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Dyreimportforskriften

Forskrift om TSE

Landdyrhelsesertifikatforskriften