Sykdomsfri status for sykdommer hos landdyr og akvatiske dyr

Sykdomsfri status er et direkte mål på et lands dyrehelsestatus. God dyrehelsestatus gir fordeler ved internasjonal handel med levende dyr og produkter fra dyr. Her kan du lese mer om hvor du finner kriteriene for sykdomsfri status, hvem som godkjenner statusen og hvor du kan sjekke sykdomsfri status.

Publisert

Ulike land har ulik forekomst av sykdommer hos landdyr og akvatiske dyr. Dersom et land ikke har forekomst av en sykdom, og kan dokumentere dette, kan sykdomsfri status for en spesifikk sykdom godkjennes. I tillegg til å gi fordeler ved handel, er god dyrehelsestatus også et viktig bidrag til god dyrevelferd. Sykdomsfri status kan godkjennes for hele landet, eller for deler av landet i form av soner eller segmenter. 

Ulike kriterier ligger til grunn for hvordan myndighetene i et land kan dokumentere sykdomsfri status for en sykdom:

  1. Fravær av mottagelig art for sykdommen
  2. Smittestoffet kan ikke overleve
  3. Vektor for smittestoffet kan ikke overleve
  4. Historisk dokumentasjon og overvåkning viser fravær av sykdommen
  5. Resultater av utryddelsesprogram viser fravær av sykdommen

EU-kommisjonen godkjenner sykdomsfri status for EU-landene

Kriteriene for godkjenning av sykdomsfri status for listeførte sykdommer etter EØS-regelverket er gitt i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og utfyllende forordning (EU) 2020/689, som er gjennomført i henholdsvis dyrehelseforskriften (lovdata.no) og dyrehelseovervåkningsforskriften (lovdata.no). For landene som er medlem av EU, er det EU-kommisjonen som vurderer om kriteriene for sykdomsfri status oppfylles og eventuelt godkjenner denne. En oversikt over sykdomsfri status for EU-landene er gitt i forordning (EU) 2021/620, som er gjennomført i dyrehelseovervåkningsforskriften. For å finne den mest oppdaterte oversikten over godkjent sykdomsfri status i EU-landene, kan du gå til Eurlex - 2021/620 (europa.eu) og velge "current consolidated version".

For akvatiske sykdommer er det også mulig å oppnå sykdomsfri status for ikke-listeførte sykdommer i henhold til bestemmelsene i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 (artikkel 226). En oversikt over disse statusene er gitt i beslutning (EU) 2021/260, som er gjennomført i dyrehelseovervåkningsforskriften. For å finne den mest oppdaterte oversikten over godkjent sykdomsfri status for ikke-listeførte akvatiske sykdommer i EU-landene, kan du gå til Eurlex - 2021/260 (europa.eu) og velge "current consolidated version".

ESA godkjenner sykdomsfri status for Norge og andre EFTA-land

For Norge som EFTA-land er det EFTA Surveillance Authority (ESA) som vurderer om kriteriene for sykdomsfri status oppfylles og eventuelt godkjenner denne. Disse godkjenningene gis i form av såkalte "college vedtak" (COL-vedtak), og er ikke å finne i EØS-regelverket. For å få en oversikt over Norges godkjente sykdomsfrie status kan du se vedleggene til dyrehelseovervåkningsforskriften (lovdata.no) og ESAs nettsider.

EØS-regelverket stiller også krav til at vi på våre nettsider skal ha en oversikt over godkjente sykdomsfrie statuser på engelsk og etter et bestemt oppsett. Lenke til disse oversiktene finner du her:

Terrestial animals: Listing of disease free territories, zones and compartments in Norway

Aquatic animals: Listing of disease free territories, zones and compartments in Norway

Sykdomsfri status i land som er med i Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) 

Norge er medlem av Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH). 

WOAH kan offisielt anerkjenne medlemsland som fri for seks bestemte sykdommer. Det er etter mandat fra Verdens handelsorganisasjon (WTO). På WOAHs nettsider finnes oversikt over medlemsland med offisielt anerkjent sykdomsfri status.     

Medlemslandene kan også erklære seg selv fri for sykdommer ut fra kriterier som er fastsatt i WOAHs helsekoder for henholdsvis landdyr og akvatiske dyr. På WOAHs nettsider finnes oversikt over medlemslandenes egenerklærte sykdomsfrie statuser