Innførsel og utførsel av klovdyr – EU/EØS 

Å flytte levende klovdyr mellom EU/EØS-land gir en stor risiko for spredning av dyresykdommer. Derfor er det utarbeidet strenge EØS-regler for dette.

Publisert

Bestemmelsene er i utgangspunktet de samme for både innførsel til og utførsel fra Norge. På grunn av den gode dyrehelsa i Norge, kan vi stille noen nasjonale ekstra krav ved innførsel. 

Begrepene eksport, import, innførsel, utførsel og samhandel

Når vi flytter dyr mellom EU/EØS-land, bruker lovverket begrepene innførsel og utførsel, eller samhandel. Begrepene import og eksport brukes om flytting til og fra land utenfor EU/EØS, såkalte tredjeland.

Vurder å flytte sæd, egg eller embryo istedenfor levende dyr 

Å flytte avlsmateriale (sæd, egg og embryo) mellom EU/EØS-land innebærer en langt mindre risiko enn å flytte levende klovdyr. Mattilsynet anbefaler at du vurderer om dette kan være et alternativ. Les mer om å flytte avlsmateriale innen EU/EØS. 

Start planleggingen av flyttingen tidlig 

Hvis du vil innføre klovdyr fra et EU/EØS-land eller utføre klovdyr til et EU/EØS-land, bør du begynne forberedelsene tidlig. Kontakt ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Våre ansatte vil veilede deg om hvilke krav som gjelder i ditt tilfelle. 

Ved innførsel anbefaler Mattilsynet at du også kontakter KOORIMP (animalia.no) god tid i forveien. KOORIMP er en organisasjon som er opprettet av norsk husdyrnæring for å hindre at vi får inn smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. De utarbeider egne tilleggskrav om å dokumentere frihet fra sykdommer og andre forhold som ikke er dekket av de offentlige regelverkene. 

Før du innfører klovdyr fra et EU/EØS-land, må du registrere deg hos Mattilsynet som importør og førstemottaker. Førstemottaker er det stedet/den adressen hvor dyret skal oppholde seg når det kommer til Norge.

Registrering som importør

Du skal i tillegg melde fra om importen til Mattilsynet.  For noen dyrearter er det i tillegg krav om isolasjon etter ankomst til Norge (se under).

Melde fra om import av dyr, avlsprodukter og akvatiske dyr

Eventuell isolasjon etter innførsel

Hvis du innfører klovdyr fra EØS-land som ikke har samme overvåkningsprogrammer for sykdommer som vi har i Norge, må du isolere klovdyrene etter importen. Dette betyr at klovdyrene må være i godkjente lokaler (isolat) en bestemt periode og til en veterinær har vurdert at dyrene ikke utgjør en smitterisiko. 

Det er Mattilsynet som kan godkjenne isolatet. Husk at isolatet må være godkjent før klovdyrene innføres. 

Dyrehelsekrav 

Generelt er det de samme dyrehelsekravene som gjelder ved flytting av klovdyr mellom EU/EØS-land, men kravene henger sammen med dyrehelsesituasjonen i avsenderland og mottaksland. Kravene ligger i dyrehelseregelverket (dyrehelseforskriften og landdyrforflytningsforskriften) og TSE-forskriften. 

Norge har fått tilleggsgaranti eller fristatus for noen sykdommer. Grunnen til dette er at vi har god dyrehelse, og det betyr at vi kan stille strengere helsekrav for dyr som skal innføres enn det som gjelder i resten av EU/EØS. Les mer om sykdomsfri status

Særskilte krav til overvåkning for tuberkulose hos kamelider og hjortedyr som skal flyttes 

Norge har sykdomsfri status for tuberkulose (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis). Dette dokumenteres med et overvåkningsprogram. For arter av kamelider og hjortedyr er denne overvåkningen dessverre ikke tilstrekkelig for utførsel i henhold til regelverket. Dersom du skal flytte kamelider eller hjortedyr til et annet EU/EØS-land, er det derfor særskilte krav til overvåkning av denne sykdommen minst 1 år før utførselen. Dette består i at:

  • alle kamelider eller hjortedyr som slaktes skal kontrolleres av Mattilsynet på slakteriet.
  • alle selvdøde kamelider eller hjortedyr på anlegget som er eldre enn 9 måneder skal sendes til Veterinærinstituttet for obduksjon.
  • anlegget skal ha et årlig besøk av privatpraktiserende veterinær.
  • alle kamelider eller hjortedyr som holdes for avlsformål på anlegget skal testes årlig for tuberkulose. Alle testene skal vise negativt resultat. Etter 2 år med testing, bortfaller kravet. 

Merking, sporbarhet og journal 

For å kunne spore smitte ved et sykdomsutbrudd er det viktig å kunne identifisere klovdyrene og vite hvor de kommer fra. Det er derfor strenge krav til merking og registrering av flytting av klovdyr. Anlegget der dyrene holdes skal ha en dyreholdsjournal. Det er du som flytter klovdyrene som er ansvarlig for at disse kravene etterleves. Les mer om merking og dyreholdsjournal for ulike arter på våre sider om produksjonsdyr

Dyrene skal ledsages av et helsesertifikat 

Når klovdyr flyttes mellom EU/EØS-land, skal de ledsages av et helsesertifikat som dokumenterer avsenderanlegg, avsenderland og dyrehelsestatus. Det er myndighetene i avsenderlandet som utsteder helsesertifikatet. 

Regelverk 

Dyrehelseforskriften § 4 jf. forordning (EU) 2016/429 art 229-242 

Landdyrforflytningsforskriften § 4 jf. forordning (EU) 2020/688 art 4-21, 23-33 og 43-46, samt § 11

TSE-forskriften § 2 jf. forordning (EF) nr.999/2001 art. 15, samt vedlegg VIII og IX 

Landdyrhelsesertifkatforskriften § 2 jf. forordning (EU) 2021/403 vedlegg I, kapittel 1-14 

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Landdyrforflytningsforskriften

Forskrift om TSE

Landdyrhelsesertifikatforskriften