Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang

Faglig oppdatert
  • Ved grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • Ved økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • Ved forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du

  1. E-post til varslingspostkassen til riktig avdeling i Mattilsynet, se Liste med adresser til Mattilsynets kontorer (Mattilsynet anbefaler å sende e-post), eller
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om / påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke / påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det på tidspunkt for varsling foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen.

Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Slik varsler du om villfisk

Ved mistanke om listeført sykdom eller ny sykdom på villfisk skal du varsle via Veterinærinstituttets skjematjeneste (vetinst.no). Da trenger du ikke varsle Mattilsynet i tillegg. 

For nærmere omtale om varsling av sykdom på fisk, se Mattilsynets veileder: Varsle om sykdom på akvatiske dyr