Makroorganismer som plantevernmiddel (nyttedyr)

Makroorganismer er levende organismer som bekjemper planteskadegjørere. Makroorganismene kan for eksempel være rovmidd, nytteinsekter eller nyttenematoder.

Publisert

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av makroorganismer. Makroorganismer kan brukes av både yrkesbrukere og privatpersoner.

Oversikt over godkjente nyttedyr.

Hva kreves for å få godkjent en makroorganisme?

Før du kan markedsføre en makroorganisme må organismen godkjennes av Mattilsynet. Mattilsynet vurderer om bruk av organismen i Norge vil føre til risiko for helse eller miljøet, og om organismen er effektiv i de aktuelle bruksområdene.

Kravene for godkjenning av makoorganismer er beskrevet i det engelske dokumentet Norwegian information requirements for authorisation of IBCAs

Krav til søknad og søknadsskjema

Bruk følgende skjema:

Søknadsskjema og utkast til norsk etikett sendes til postmottak@mattilsynet.no.

Dokumentasjonspakken sendes med bud eller post til:

Mattilsynet, avd. nasjonale godkjenninger
Glynitveien 30
1400 Ski
Norge

Behandling av søknad

På forespørsel fra Mattilsynet gjør NIBIO en vurdering av agronomisk nytteverdi og effekt, og Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø (VKM) gjør en risikovurdering på helse og miljø.

Mattilsynet fatter vedtak basert på NIBIO og VKMs vurderinger. Når etiketten er i samsvar med vedtaket, tildeler Mattilsynet produktet et registreringsnummer. Produktet må ha gyldig registreringsnummer før det kan selges.

Saksbehandlingstid avhenger blant annet av om søknaden gjelder:

  • godkjenning av nye produkter inneholdende organismer som ikke er vurdert tidligere
  • godkjenning av nye produkter inneholdende organismer som allerede er godkjent i andre produktet
  • fornyet godkjenning

Godkjenningsperioden for makroorganismer er på inntil 15 år. Godkjenningsperioden på 15 år gjelder per organisme, og ikke per produkt. Det vil si at hvis et produkt med en ny organisme ble godkjent i 2018, gjelder godkjenninga til 2033. Hvis et annet produkt med samme organisme blir godkjent i 2020, gjelder også denne godkjenninga til 2033. Alle produkter med samme organisme har lik godkjenningsperiode.

Etter at du har fått tillatelse til å markedsføre en makroorganisme

Godkjenningsperioden for makroorganismer er på inntil 15 år. Deretter må du søke om revurdering av produktene. Søknad om fornyet godkjenning bør sendes senest seks måneder før godkjenningsperioden utløper.

Importøren av produktet må også rapportere omsetning i januar. Mattilsynet informerer om dette i forkant.

Godkjenning av mikroorganismer

Godkjenning av mikroorganismer (sopp, bakterier og virus) gjøres under samme regelverk og framgangsmåte som for kjemiske plantevernmidler.

Hvordan godkjenne et nytt plantevernmiddel.

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om minor use-bruksutvidelse. Du finner gebyrsatser for utvidet preparatgodkjenning i vedlegg 1, kapittel III, del B i henvisning til lovverket under.

Ved behandling av søknad om godkjenning/regodkjenning av makroorganismer fastsettes det et gebyr per organisme og ikke per produkt som blir behandlet. Dersom du søker godkjenning for et nytt produkt inneholdende en organisme du allerede har godkjenning på, vil det ikke bli belastet for ytterligere gebyr.

Regelverk

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet