Endring av godkjenning av et plantevernmiddel

Innehaver av en godkjenning av et plantevernmiddel kan søke om endring av godkjenninga.

Publisert

Det kan være endringer i bruksbetingelser og bruksområder, eller administrative endringer.

Endring i bruksbetingelser og bruksutvidelser som krever en sonevurdering

Endring i bruksbetingelser/bruksutvidelser som krever en sonevurdering kan for eksempel være ekstra kulturer, ekstra skadegjørere eller endret behandlingsfrist.

Denne typen endringer må søkes og behandles som en sonevurdering (etter plantevernmiddelforordningens artikkel 33), og følger samme søknadsprosess som søknader om godkjenning av et nytt plantevernmiddel.

Du kan også lese mer om endringer i siste utgave av Nordre sone veiledningsdokument (Guidance document on work-sharing in the Northern Zone) (veileder A1).

Minor use - utvidelse av godkjenninger for mindre bruksområder

En minor use-bruksutvidelse gjør at du kan bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i andre, «mindre» bruksområder.

Endringer som ikke krever en sonevurdering og administrative endringer

Endringer som ikke krever en sonevurdering søkes etter plantevernmiddelforordningens artikkel 45: Tilbakekalling eller endring av godkjenning på anmodning fra godkjenningsinnehaver.

Slike endringer kan være:

  • Endring av plantevernmiddelets navn
  • Endring på utforming av etikett
  • Endring av forpakning
  • Innskrenking av bruksområde
  • Endring i produksjonssted

Søknaden sendes som et formelt brev til Mattilsynet, eller som vedlegg i epost til postmottak@mattilsynet.no. Søker vil få et gebyr i etterkant av vurderinga.

Endring av godkjenningsinnehaver

For å endre godkjenningsinnehaver på et preparat må begge parter sende en formell bekreftelse til postmottak@mattilsynet.no. Vi trenger opplysninger om når endringen trer i kraft, hvem som er importør og ny etikett dersom det er relevant.

Med endringen kommer et administrativt gebyr. Du finner gebyrsatser for «Andre endringer av administrativ art (f.eks. produktnavn) som medfører merarbeid for Norge» i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Dere kan inkludere overføring av flere preparater i samme brev, men hvis det er mange preparater som skal overføres samtidig vil dere få ett gebyr per fem overdragelser.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet