Midlertidig tillatelse for bruk av et plantevernmiddel ved forskning og utvikling

Plantevernmidler som er under utvikling kan utprøves gjennom forsøk.

Publisert

For å gjennomføre forsøk med plantevernmidler som ikke enda er godkjente, eller med godkjente plantevernmidler i kulturer plantevernmiddelet ikke er godkjent i, må du søke om å få en midlertidig tillatelse.  

Skal avlingen omsettes?

Dersom avlingen skal omsettes, må restinnhold av plantevernmiddelet i mat og fôr dokumenteres. Se nærmere beskrivelser av dokumentasjonskrav i søknadsskjemaet.

Du trenger ikke dokumentere restinnhold hvis det aktive stoffet er oppført på vedlegg IV til forordning om grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr (forordning (EF) nr. 396/2005). For disse stoffene er det ikke behov for å fastsette grenseverdier (MRL) og det er derfor ikke nødvendig å vurdere plantevernmiddelrester som følge av bruken. Du finner informasjon om aktivstoffet er oppført på vedlegg IV (Annex IV) ved å søke opp det aktive stoffet i EUs pesticiddatabase. 

Vær oppmerksom på at saksbehandlinga vil ta lengre tid dersom avlinga skal omsettes.

Krav til søknad og søknadsskjema

Bruk følgende søknadsskjema:

Du finner krav til søknaden i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til postmottak@mattilsynet.no

Saksbehandlingstid

Vi forsøker å behandle søknaden deres innen tre uker.

Vær oppmerksom på at saksbehandlinga kan ta lenger tid dersom avlinga skal omsettes.

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om midlertidig tillatelse ved forskning og utvikling. Du finner gebyrsatser for godkjenning av dispensasjoner i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. 

Regelverk

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet

Forskrift om plantevernmidler