Radioaktivitetsmålinger på sau og rein høsten 2023

Mattilsynet legger opp til et enklere og nedskalert måleopplegg av cesium-137 i sau og rein fremover, slik vi også har gjort de siste par årene. Vi har gjennomgått radioaktivitetsforvaltningen for mat, og foreslått forenklinger som matdepartementene har gitt sin tilslutning til. Endringsarbeidet startes til høsten, og forskrifter og endringer blir kunngjort til høsten.

Faglig oppdatert

Overvåkningen gir oss tilstrekkelig god oversikt over årets sesong, med målinger av representative besetninger i alle fylker og områder. Det er viktig å opprettholde måleregimet spesielt ut ifra beredskapshensynene med den pågående krigen i Ukraina. Det tas fortsatt ut kjøttprøver i overvåkningsprogrammet for radioaktivitet i mat for å dokumentere situasjonen.

Opplegget de siste par årene har gitt oss en god oversikt over sesongene, og vi vil fortsette på tilsvarende måte i år. Vi vil måle representative besetninger i alle fylker og områder. Det er 37 kommuner i Innlandet, Trøndelag og Nordland som fortsatt er berørt etter Tsjernobyl-ulykken. 

Det skal ikke fattes vedtak om nedforing i år, men dersom det skulle bli ekstra høye nivåer i år vil spørsmålet vurderes av sentrale myndigheter. Målte besetninger har rett til kompensasjon for måling.

Mattilsynets lokale avdelinger velger ut de besetningene som skal måles. De kommuniserer med de aktuelle produsentene, og informerer dem om det alternative opplegget for året. Hvis du har spørsmål så ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for informasjon.

Vi minner om at saltslikkestein med berlinerblått er viktig å bruke på slutten av beitesesongen for å hindre opptak av cesium i kjøttet. Vi anbefaler spesielt at blåstein brukes aktivt den siste måneden før slakting, da det bidrar til å senke nivået i kjøttet, og hindrer at cesium tas opp i kroppen når soppen kommer. Husk å bestille blåstein i god tid, så dere har stein til siste deler av beitesesongen. Beite på innmark før slakting reduserer også nivå av cesium i kjøttet i områder som har høyere nivå av cesium i grunnen. 

Myndighetene vil følge med på nivået som måles i sauene, og i kjøttprøvene som tas ut på slakteriet. Direktoratet for strålevern og atomsikerhet (DSA) vil også gjøre sommerovervåkning som de pleier, med uttak av melkeprøver.