Prøvetaking og analyser ved atomhendelser

I en normalsituasjon er det ikke påvisbare mengder cesium-137 i råvannskildene som er undersøkt. Ved en atomhendelse kan det endre seg, og må følges opp.

Publisert

Samtidig vil det sannsynligvis være begrenset analysekapasitet hos laboratoriene ved hendelser, slik at det blir nødvendig å begrense og prioritere prøveuttaket. Myndighetene kontakter vannverkseiere der det er aktuelt å ta ut prøver i forskjellige faser av hendelsen. Mattilsynet vil kunne gi instrukser for prøveuttak og analyser.

Atomberedskap i Norge

Norsk atomberedskap er samlet i Kriseutvalget for atomberedskap (dsa.no), ledet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. DSA har mye informasjon om atomsikkerhet og -beredskap på sine nettsider. Det er DSA som prioriterer prøvetakingen og laboratorienes kapasiteter.

Grenseverdier for radioaktive stoffer står ikke i drikkevannsforskriften

Grenseverdier for radioaktive stoffer i drikkevann er gitt i forskrift om visse forurensende stoffer. Disse gjelder i en normalsituasjon, det vil si når det ikke pågår en atomhendelse.

Radioaktive stoffer blir fortynnet i overflatevann

Radioaktivt nedfall kan forventes å bære med radioaktivt cesium. Hvis et område blir utsatt for cesium-137 i en konsentrasjon tilsvarende den høyeste som ble målt i Norge etter Tsjernobyl-ulykken (100 000 Bq/m2), gir det følgende fortynning i råvannskilder med angitt dybde:

  • 1 meter dyp: 100 000 Bq/m3 = 100 Bq/l
  • 10 meter dyp: 10 000 Bq/m3 = 10 Bq/l
  • 100 meter dyp: 1 000 Bq/m3 = 1 Bq/l