Dette gjør Mattilsynet i norsk atomberedskap

Mattilsynets oppgave i atomberedskapen er å sikre en trygg håndtering av radioaktiv forurensing i fôr, drikkevann og mat slik at helsekonsekvenser og øvrige samfunnskonsekvenser blir minst mulig.

Publisert

Mattilsynet er én av åtte etater i Kriseutvalget. Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for at tiltak på alle områder er samordnet, og har myndighet til å iverksette nødvendige tiltak for å redusere konsekvensene etter en atomulykke. 

Les mer som atomberedskap i Norge (DSA)

Mattilsynet har planer for håndtering av radioaktivt forurensing som settes i verk når det er nødvendig. Tiltak i matproduksjonen bygger på erfaringer fra ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima og skal sikre at maten er trygg. 

Ved en hendelse vil Kriseutvalget ved DSA og Mattilsynet informere om hvilke tiltak som er aktuelle for å begrense forurensingsnivået i matkjeden ved den aktuelle situasjonen. 

Les mer om tiltak for næringsmidler ved et radioaktivt nedfall

Gode vurderinger av aktuelle tiltak og å gi riktige råd, bygger på god forståelse og kjennskap til næringskjedene, tilgang til analysekapasitet og kunnskap om tidligere radioaktiv forurensing. 

Mattilsynet overvåker fortsatt matkjeden etter Tsjernobylulykken i 1986 for å for følge nivåene i mat og vite at maten er trygg. I en hendelse vil overvåkning være viktig for å forstå konsekvensene og gjøre de riktige tiltakene.

Regelverk fastsetter grenser for hvor mye radioaktivitet det er lov å ha i mat

Grenseverdiene sikrer at nivåene i maten er forsvarlige og at maten er trygg. Det er fastsatt grenser for de høyeste nivåene som er tillatt etter en radioaktiv hendelse. Disse grenseverdiene gjelder i hele EU/EØS, og Codex har tilsvarende grenser for handel.

Handel med mat er internasjonal og det er viktig med felles regler. I Norge har vi laget en kriseberedskapsforskrift med de høyeste nivåene. Grensene vil gjelde for norsk mat ved en hendelse. 

Norge fikk mye radioaktivt nedfall etter Tsjernobylulykken, og vi har hatt nasjonale grenser for å regulere nivået i mat. VKM har laget en risikovurdering av radioaktivitet i norsk mat og drikke, som sier at helserisikoen nå er lav for de fleste.

De som spiser mye reinsdyrkjøtt fra sterkt forurensede områder og de som drikker vann fra brønn med radon er mest utsatt. Mattilsynet vurderer nå å oppheve de nasjonale grenseverdiene. 

Les mer om råd til privatpersoner ved et radioaktivt nedfall

Importert mat kontrolleres 

Etter en atomhendelse kan det være behov for å kontrollere mat som importeres. Det vil kunne lages nærmere bestemmelser om import fra forurensede områder. Fortsatt er det regler for import av mat fra Tsjernobyl og Fukushima. Reglene her er koordinert i EU/EØS. 

Les mer om Importkontroll av radioaktivitet i mat og fòr