Til hovudinnhald

Eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea.

Publisert

Vær oppmerksom på:

Sertifikat utstedes helelektronisk til Sør-Korea.


Elektronisk utveksling forutsetter bruk av Mattilsynets nye eksportløsning.

Det er ikke mulig å få sertifikatet utstedt på papir. Sertifikatet er ikke tilgjengelig i Mattilsynets skjematjenester.

Registrering

Alle virksomheter som ønsker å registrere seg for eksport til Sør-Korea, registrerer seg via produksjonsformen "registrering for eksport til Sør-Korea" i Mattilsynets skjematjenester

Listeføring for eksport til Sør-Korea

Alle produsenter av sjømat og restråstoff som skal eksportere til Sør-Korea, må være godkjent av sør-koreanske myndigheter.

Mattilsynet oversender oppdatert liste over produsenter til Sør-Korea i henhold til Mattilsynets årshjul for listeføring. Produsenter som ønsker å stå på eller gjøre endringer i denne listen, må registrere seg eller endre sine opplysninger i Mattilsynets skjematjenester senest 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Mattilsynets årshjul for listeføring

Eksport til land som krever listeføring

Sør-koreanske myndigheter aksepterer kun import fra produsenter som står oppført på listen som er publisert på MFDS sin nettside. Denne listen inneholder produsenter som kan produsere sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea. 

MFDS sin nettside (impfood.mfds.go.kr)

Se veiledning for å orientere seg rundt i listen på Sjømatrådet sine sider (seafood.no)

Informasjon om hvem som skal registrere seg i produksjonsformen "Registrering for eksport til Sør-Korea" finner du nederst på siden under "Ofte stilte spørsmål".

Sør-koreanske myndigheter definerer følgende produkter som restråstoff: hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis), samt spiselige deler av underkjeve, kjaker og nakke fra alle andre fiskearter enn pufferfisk og oppdrettslaks- og ørret.

Helsesertifikater

Sjømat, inkludert restråstoff

Sør-Korea krever dette helsesertifikatet for all sjømat, unntatt krepsdyr og levende muslinger, som dekkes av egne helsesertifikater:

Sør-koreanske myndigheter aksepterer bare én produsent på hvert helsesertifikat. Har du et eksportparti med varer fra flere produsenter,må du derfor søke om ett sertifikat per produsent.

Du søker om dette sertifikatet på eksport.app.mattilsynet.no (idporten.difi.no).

Sertifikatet utveksles elektronisk med Sør-Korea, og fås ikke på papir. Istedenfor papirsertifikatet får du som innsender en nedlastbar kvittering med sertifikatinformasjonen. Løsningen viser når sertifikatet er hentet av sørkoreanske myndigheter.

Hvis kunde, transportør eller andre etterspør bekreftelse på at det er utstedt sertifikat, kan du laste ned kvitteringen for innsendt søknad i eksportløsningen. Hvis dette ikke aksepteres, kan du fremvise denne erklæringen Statement eCert South-Korea (PDF)

Levende muslinger

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du sender inn forhåndsmelding og søker om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester. For at Mattilsynet skal kunne kontrollere at skjellene er høstet i områder fri for bonamiose og marteiliose, må forhåndsmelding inneholde følgende opplysninger:

  • Lokalitetsnavn og kommune for produksjonsområde
  • Tidspunkt for høsting

Du må skrive disse opplysningene inn i punktet "Registrer vedlegg".

Det er et krav i sertifikatet at alle muslinger skal være produsert eller høstet i områder fri for bonamiose (Bonamiosis ostreae, Bonamia spp.) og marteiliose (Marteilia refingens, M. sydney). Det vil si at lokalitetene ikke skal befinne seg i noen av kontrollområdene i disse to forskriftene:

Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland

Merk at skjell må være høstet fra områder som er både klassifisert og åpne for høsting i aktuell periode. Du finner ukentlige oversikter over åpnede og lukkede produksjonsområder på Høsteområder levende muslinger.

Siden sertifikatet skal kontrolleres av to myndighetsinstanser i Sør-Korea, må det alltid søkes om og sendes med både en original og en bekreftet kopi av helsesertifikatet.

Krepsdyr

Sertifikatet kan brukes ved eksport av for eksempel reker, kongekrabbe og snøkrabbe. Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste, det har ikke forhåndsmelding.

Siden sertifikatet skal kontrolleres av to myndighetsinstanser i Sør-Korea, må det alltid søkes om og sendes med både en original og en bekreftet kopi av helsesertifikatet.

Fiskemel og olje til humant konsum

Sør-Korea aksepterer de generelle sertifikatene for fiskemel og olje til humant konsum, så for disse produktene kan en bruke følgende sertifikat:

Ofte stilte spørsmål angående registrering til Sør-Korea

Hvor skal jeg registrere meg?

Det er egen produksjonsform «Registrering for eksport til Sør-Korea» i Mattilsynets skjematjeneste. 

Jeg er eksportør. Skal jeg registrere meg?

Nei, eksportører skal ikke registrere seg.

Jeg er produsent som produserer varer for eksport til Sør-Korea. Skal jeg registrere meg?

Ja, produsenten som produserer varene for eksport til Sør-Korea skal registrere seg, dersom det ønskes å eksportere sine vare til Sør-Korea.

Finnes det en oversikt over hvilken type produsenter som må registreres seg i henhold til type produkter som ønskes å eksportere?

Alle virksomheter som eksportører produkter av fisk og sjømat til humant konsum må registrere seg. Dette gjelder fiskeolje og fiskemel, til humant konsum, samt restråstoff som hoder, rogn og melk fra torsk, eller andre kapp fra andre typer fisk.

Skal jeg registrere virksomheten vår for eksport av villfanget fisk og annet sjømat?

Ja, alle typer fisk og sjømat samt akvakulturprodukter (frossen, fersk, bearbeidet, foredlet eller marine ingredienser) og rest-råstoff (i samsvar med koreansk regelverk) skal registrere seg for eksport.

Virksomheten var tidligere registrert og godkjent i Sør-Korea via selvregistrering i portalen til myndigheten i Sør-Korea (før 23 september 2021). Må vi i tillegg registrere virksomheten hos Mattilsynet/Sjømatrådet?

Ja, dersom virksomheten ble godkjent for eksport til Sør-korea gjnnom portalen til MFDS så er ikke denne godkjenningen lengre gyldig.

Virksomheten eksporterer rest-råstoff og vi er tidligere blitt registrert via Sjømatrådet og Mattilsynet, må vi registrere oss på nytt?

Ja alle som er godkjent, uansett hvilken liste/metode de er registrert og godkjent gjennom, må registrere seg på nytt dersom dere ikke har registrert dere hos Mattilsynet/Sjømatrådet i perioden 1 juli 2021 – 09 februar 2022.

Virksomheten er per dags dato godkjent i Sør-Korea for både sjømat og rest-råstoff, skal virksomheten registrere seg to ganger i det nye systemet?

Nei, den nye listen differensierer ikke på sjømat og rest-råstoff. Rest-råstoff blir nå vurdert på lik linje som fisk og sjømat. Når du er registrert med dine opplysninger, kan du eksportere sjømat (inklusivt rest-råstoff).

Når er fristen for å registrere seg eller gjøre nødvendige endringer på allerede registrert virksomhet?

Mattilsynet vil sende liste til Sør-Korea 4 ganger i året. Henholdsvis 15.mars, 15. juni, 15 september og 15 desember hvert år. Frist for å bli med på oversendelse av listen er 1. i måneden listen sendes. Mer informasjon om frister finnet på Mattilsynets årshjul for listeføring.

Hva skjer dersom virksomheten registrerer seg etter fristen?

Kommer registreringen inn etter 1. i måneden den måneden listen sendes, så vil registreringen vente til neste forsendelse til Sør-Korea.

Hvilke typer opplysninger skal registreres i skjemaet?

Det er gis veiledende opplysninger i Mattilsynets skjematjeneste og hva som skal fylles ut.

Hvor finner jeg registreringsskjemaet?

Registreringsskjemaet er en produksjonsform som heter «Registrering for eksport til Sør-Korea». Denne finnes i Mattilsynets skjematjeneste.