Til hovedinnhold

Eksport av mat og drikke

Helsesertifikater og veiledning om eksport av næringsmidler fra Norge.

Mattilsynets hovedprioriteringer innen import, eksport og kriminalitet i 2024

Viktig å vite om eksport av mat

Hva er et helsesertifikat?

Helsesertifikater er offentlige dokumenter som utstedes på sikret papir med sikkerhetsmekanismer som gjør dem vanskelige å forfalske. De kreves av importlandet ved grensekontroll, og er i de fleste tilfeller helt nødvendig for å eksportere varer til land utenfor EU/EØS.

Sertifikatene fungerer som garanti til importlandet for at varene er produsert av en virksomhet som er godkjent av Mattilsynet og for at importlandets krav til mattrygghet og dyrehelse er ivaretatt.

Mattilsynet forhandler med importlandene for å bli enige om hvilke sertifikater som skal benyttes og om innholdet i dem. Sertifikatene sikrer stabil markedsadgang for norske varer.

Land utenfor EU/EØS kan ha regelverk og krav som avviker fra Norges og EUs krav. Mattilsynet jobber for at kravene i sertifikatene likevel skal være basert på regelverk i Norge og EU/EØS. På denne måten vil produsenter og eksportører godkjent av Mattilsynet og som følger vårt regelverk, automatisk oppfylle kravene i sertifikatet.

Særkrav fra importland: Hva må du som eksportør passe på?

Importland stiller stadig oftere krav utover vårt regelverk, disse kaller vi «særkrav». Produsenter og eksportører til land med slike må innføre nødvendige tiltak for å sikre at særkravene blir ivaretatt.

Mattilsynet har fremforhandlet egne helsesertifikater med noen land og for visse produkter. Vanligvis er de viktigste, men ikke nødvendigvis alle kravene fra importlandet konkretisert i helsesertifikatet.

Når Mattilsynet er kjent med særkrav og de kommer frem i sertifikater eller avtaleverk, informerer vi om dem på nettsidene våre for at handelen er så forutsigbar som mulig for produsent og eksportør.

Likevel er det eksportørs ansvar å ta rede på om importland har særkrav til produktet. Dette er særlig viktig dersom land har krav som ikke kommer frem i sertifikat eller avtaleverk. Det er også eksportørs ansvar å sørge for det kun eksporteres varer fra produsenter som har innført nødvendige tiltak for å sikre at eventuelle særkrav er ivaretatt.

Varepartier blir av og til avvist på grunn av særkrav som ikke er avtalefestet. Eksempler på slike er:

  • fiskeprodukter med legemiddelrester som ligger under Norges grenseverdier, men over importlandets
  • landbruksprodukter med et nivå av radioaktivt caesium som anses som trygt i Norge, men der importlandet har nulltoleranse for radioaktivt caesium

Du kan altså risikere at eksportpartier avvises selv om alle sertifikatkrav er oppfylt. I slike tilfeller er det som regel lite Mattilsynet kan gjøre for å hjelpe.

Eksport til land som ikke krever helsesertifikater

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge, som for eksempel Japan. Dette er arbeidsbesparende for eksportør og Mattilsynet.

Merk at det likevel kan være en fordel å ha helsesertifikat for eksportpartiet, i tilfelle det avvises av mottakerlandets myndighet og må gjeninnføres til Norge.

Dersom det ikke er utstedt helsesertifikat for et eksportparti som skal gjeninnføres, må andre handelsdokumenter være detaljerte nok til å kunne dokumentere identiteten til og innholdet av forsendelsen slik at grenseveterinæren kan tillate gjeninnførsel.

Se også Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Varer som skal til EU/EØS

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke sertifikater på varer som skal selges i EU.

Privat eksport av mat

Det er kun tollmessige begrensninger for hva du kan ta med deg av mat fra Norge til land innenfor EU/EØS.

Dersom du vil ta med deg eller sende mat til land utenfor EU/EØS må du selv sjekke hvilke regler som gjelder med dette landets myndigheter.

Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina – Mattilsynet ber om tilbakemelding

Kinesiske myndigheter har informert om at det innføres nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022. Mattilsynet kjenner foreløpig ikke til alle konsekvenser av regelverket, og ber om tilbakemelding fra berørte næringer. Les om dette på våre nettsider Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina.

Mer informasjon

Skjema og maler

12.4.277 Forhåndsmelding, helsesertifikat for eksport div. varer 1.1.8 Brasil, sunnhetsattest villfisk, portugisisk engelsk 1.1.7 Brasil, sunnhetsattest oppdrettsfisk, portugisisk-engelsk 7.3.339 USA egenerklæring kyllinghydrolysat 5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk 2.1.25 Sunnhetsattest helkonserves engelsk 1.3.267 Vietnam, egenerklæring, levende krabbe 1.2.323 Storbritannia erkæring, godkjenning av animalske produkter engelsk 7.1.299 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter lam, engelsk 7.1.298 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter sau, engelsk 4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk 2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk 2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk 2.2.52 Erklæring spormetall og PCB makrell, engelsk 1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk 1.2.60 Italia, erklaering kvikksølv i torsk italiensk, engelsk 1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk 1.1.72 Australia helsesertifikat laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk 4.1.121 Helsesertifikat kosttilskudd, generell, engelsk 2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk 1.1.93 Australia, sunnhetsattest, olje av laksefisk, engelsk 8.1.158 New Zealand, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk 2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk 2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk 2.2.46 Erklaering spormetall, engelsk 2.2.44 Erklæring radioaktivitet, engelsk 2.2.43 Erklæring nematode, engels 2.2.37 Erklæring dioksin oppdrettslaks, engelsk 2.1.106 Helsesertifikat, krill krillprodukter, engelsk 1.2.54 Egypt, erklæring, engelsk 1.1.75 Australia helsesertifikat laksefisk, engelsk 1.1.70 Saudi Arabia, sunnhetsattest, engelsk 1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell, engelsk 1.1.98 Russland, sunnhetsattest, midlertidig lagrede russiske varer, russisk-engelsk 8.1.157 New Zealand, helsesertifikat, iskrem, engelsk 8.1.153 Kina, helsesertifikat, meieri, engelsk 2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk 8.1.296 Taiwan, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 12.2.307 Erklæring, fiskehelse, engelsk 1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk 2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk 5.2.247 Israel, erklæring, certification of fish meal plant, engelsk 9.1.118 Generisk, sunnhetsattest, næringsmidler, engelsk 8.1.154 Kuwait, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 8.1.269 Japan, helsesertifikat, meieriprodukter, engelsk 8.1.255 Tyrkia, helsesertifikat, meieri, tyrkisk-engelsk 8.1.160 EØU, helsesertifikat, meieri, russisk- engelsk 1.1.21 Serbia, helsesertifikat, engelsk-serbisk 8.1.147 Egypt, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.262 Sør-Afrika, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.245 Australia - Sunnhetsattest for meieriprodukt, unntatt ost og smør - Engelsk 8.1.159 EU, pre-eksportsertifikat, midlertidig lagring, meieri, engelsk 5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 8.1.155 Marokko, helsesertifikat, meieri, fransk-engelsk 8.1.146 Chile, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.156 Mexico, helsesertifikat, meieri, spansk-engelsk 8.1.164 USA, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 8.1.149 Generell, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.148 Forente Arabiske Emerater, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.161 Saudi Arabia, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 8.1.150 India, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.263 Sør-Korea, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.2.166 Erklæring for melk og melkeprodukt - Dioksin - Engelsk 8.1.152 Ivory Coast, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.2.168 Erklæring BSE meieri engelsk 5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk 1.1.342 Sør-Korea helsesertifikat, fiskerivarer, engelsk 1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk 7.1.337 USA helsesertifikat kyllinghydrolysat humant konsum, engelsk 6.1.112 Sunnhetsattest krillolje, engelsk-fransk 6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk 5.1.301 Kina, helsesertifikat, biprodukter fra sjømat, kinesisk-engelsk 5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk 4.2.282 Tyrkia erklæring gelatin, engelsk 4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk 2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk 2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk 2.2.48 Erklæring spormetall laks, tysk 2.2.45 Erklæring radioaktivitet, tysk 2.2.35 Erklæring antibiotika laksefisk generell, engelsk 2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk 2.1.28 Sunnhetsattest generell, spansk engelsk 2.1.27 Sunnhetsattest generell, portugisisk-engelsk 2.1.22 Sunnhetsattest generell, fransk-engelsk 12.1.309 Tyrkia, helsesertifikat, kollagen, engelsk-tyrkisk 10.1.368 Georgia, helsesertifikat, levende smolt og rogn, engelsk 10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk 10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk 1.3.370 Egenerklæring varmebehandling 1.3.272 Brasil, egenerklæring, fisk og fiskevarer 1.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk 1.2.85 Malaysia, erklaering om forbudte stoffer, engelsk 1.2.66 Den Russiske Føderasjon erklæring, engelsk 1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk-engelsk 1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, engelsk 1.1.95 Australia, sunnhetsattest, reker, engelsk 1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk 1.1.369 New Zealand, helsesertifikat, fiskeolje og mel ikke til fôr for akvatiske dyr, engelsk 1.1.364 Indonesia helsesertifikat fisk og sjømat indonesisk-engelsk