Forbudt å bruke legemidler med kloramfenikol til matproduserende dyr

Kloramfenikol er et stoff som ofte finnes i legemidler som brukes til lokalbehandling av øyebetennelser hos mennesker. Dette stoffet skal aldri brukes til matproduserende dyr, og det er sammen med en rekke andre stoffer forbudt å bruke til matproduserende dyr.

Publisert

Listen over de forbudt stoffene finnes i Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, tabell 2:

Farmakologisk virksomme stoffer 

MRL 

Aristolochia spp. og formuleringer av disse 

MRL kan ikke fastsettes 

Dapson 

MRL kan ikke fastsettes 

Dimetridazol 

MRL kan ikke fastsettes 

Kloramfenikol 

MRL kan ikke fastsettes 

Klorpromazin 

MRL kan ikke fastsettes 

Kolkicin 

MRL kan ikke fastsettes 

Metronidazol 

MRL kan ikke fastsettes 

Nitrofuraner (herunder furazolidon) 

MRL kan ikke fastsettes 

Ronidazol 

MRL kan ikke fastsette 

Grenseverdien for legemiddelrester (MRL-verdi) kan ikke fastsettes for disse stoffene. Alle virkestoffer som brukes til matproduserende dyr må ha en MRL-verdi, eller det må være vurdert at de ikke trenger MRL-verdi. 

Kan ikke levere melk eller dyr til slakt 

Dyr som tradisjonelt brukes til å produsere mat, kan ikke behandles med legemidler som inneholder kloramfenikol. Dette gjelder selv om du ikke har planer om å slakte dyrene dine. 

Hvis du har gitt øyesalve med kloramfenikol, må du være klar over følgende: 

  • Dyr som er behandlet med legemidler med virkestoffet kloramfenikol, kan ikke slaktes eller selges/gis til andre. 

  • Det kan ikke leveres melk fra disse dyrene. 

  • Melka kan heller ikke brukes til dyrefôr. 

Dette gjelder også hester som ikke er tatt ut av matkjeden, noe som må anmerkes i hestepasset. 

Slakt og melk fra dyr som har fått legemidler med kloramfenikol uansett menge eller legemiddelforn, må derfor kasseres.

Tap for dyreeier i forbindelse med kassering av dyr og melk blir en sak mellom dyreeier og veterinæren som har forskrevet legemiddelet. 

Dyrehelsepersonell må være ekstra oppmerksom 

Du som er dyrehelsepersonell, bør være varsom med å behandle hobbydyr av arter som tradisjonelt brukes til å produsere mat.  En del dyreeiere bruker produkter fra sine hobbydyr i egen husholdning, sender dyr til slakt, eller selger eller gir bort dyrene. Det finnes per i dag ingen måte å følge opp og ta disse dyrene ut av matkjeden slik det er mulig å gjøre på hest. På denne måten kan produkter fra hobbydyr komme inn i matkjeden. 

Det er viktig at forskrevne legemidler til dyr kun benyttes for den aktuelle sykdommen og til det dyret det er forskrevet til. 

Dyrehelsepersonell bør veilede dyreeierne om krav til journalføring av helseopplysninger (for dyreeier) i artikkel 108 i legemiddelforordningen som er gjennomført i Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) (se nedenfor) 

Se også kravene om å rapportere til VetReg når du rekvirerer eller utleverer legemidler til dyr (for dyrehelsepersonell). 

Se også hvordan du kan behandle øyebetennelse hos matproduserende dyr uten å bruke kloramfenikol

Regelverk

Forskrift om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 om legemidler til dyr og om oppheving av direktiv 2001/82/EF