Slik håndterer du hestegjødsel

Det er krav om at hestegjødsel blir lagret og brukt på en måte som ikke fører til forurensning eller fare for smitte.

Publisert

Det er flere regelverk som regulerer lagring og bruk av hestegjødsel, og forvaltningsansvaret er fordelt mellom Mattilsynet, Statsforvalteren og kommunene. Du kan enten spre hestegjødsla på godkjent spredeareal, eller du kan levere den til et godkjent anlegg for mottak av husdyrgjødsel.

Bruk på godkjent spredeareal

Har du et vanlig hestehold, der det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer, kan du spre uhygienisert hestegjødsel på godkjent spredeareal innen fylket. 

Det er krav til selve spredearealet, til mengden du kan spre og til tidspunktet for spredning. Hestegjødsla må inngå i gjødslingsplanen på det gårdsbruket der den blir spredt. Hvis gjødsla skal brukes på arealer som drives av andre, skal det normalt foreligge en skriftlig avtale av minst fem års varighet.

Kravene til spredeareal, spredetidspunkt og gjødslingsplan er beskrevet i forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav, del III. Det er kommunen som fører tilsyn med dette. 

Veileder til forskrift om gjødselvarer (PDF)

Mattilsynet må gi tillatelse dersom du ønsker å spre uhygienisert hestegjødsel på godkjent spredeareal i et annet fylke. Det er mottaker av hestegjødsla som sender søknaden til det lokale Mattilsynet og det må dokumenteres at det ikke er påvist smittestoffer som for eksempel salmonella, campylobacter, MRSA i besetningen som gjødsla stammer fra. Tillatelsen gis for inntil ett år om gangen. 

Levere til godkjent anlegg

Hestegjødsel kan leveres til et anlegg som er godkjent for mottak for animalske biprodukter. Det er mest aktuelt å levere hestegjødsel til et komposterigsanlegg, men levering til biogassanlegg kan også være aktuelt. Anlegget skal være godkjent av både Mattilsynet og Statsforvalteren. For å få godkjenning, må anleggene innfri visse krav til behandling av hestegjødsla, blant annet er det krav til hygienisering.

Les gjerne om kravene til godkjenning og hygienisering etter animaliebiproduktforskriften:

Veileder for komposteringsanlegg (PDF)

Veileder for biogassanlegg (PDF)

For å finne et godkjent komposteringsanlegg/biogassanlegg i nærheten som du kan levere hestegjødsel til, må du finne anlegget både på listen hos Statsforvalteren, Norske utslipp (norskeutslipp.no) og generert avfall og hos Mattilsynet og deretter velge komposteringsanlegg eller eventuelt biogassanlegg.

Hestegjødsel som er omdannet i et godkjent anlegg, kan omsettes som gjødselvare.  Gjødselproduktet må registreres hos Mattilsynet, og det er krav til kvalitet og merking.

Gå til Mattilsynets skjematjeneste

Dette er ikke tillatt når det gjelder bruk av hestegjødsel

  • Du kan ikke mellomlagre tørr hestegjødsel på bakken lengre enn tre år.
  • Det er ikke tillatt å bruke hestegjødsel på utmark.
  • Du kan ikke gi vekk hestegjødsel til privatpersoner for bruk i hager uten at produktet er omdannet i et godkjent anlegg og produktet er registrert hos Mattilsynet.
  • Du kan ikke omsette eller gi vekk hestegjødsel til jordproduksjon, re-vegetering, bruk i parker eller andre grøntarealer uten at det er omdannet i et godkjent anlegg og produktet er registrert hos Mattilsynet.

Det er ikke spesielle regler for hestegjødsel fra travbaner, arrangementer for hestesport etc. Men siden denne gjødsla har en noe mer uoversiktlig smittestatus, anbefales det at den hygieniseres før bruk. Det er likevel ikke et forbud mot at slik hestegjødsel spres ubehandlet på godkjent spredeareal. Regelverket for organiske gjødselvarer er under revisjon og det kan på sikt komme endringer i reglene.

Reglene som gjelder for lagring av hestegjødsel

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om reglene som gjelder for lagring av hestegjødsel.

For å få bedre gjødseleffekt er det mange som komposterer hestegjødsel i en periode før de bruker gjødsla på eget landbruksareal. Denne typen kompostering blir sett på som lagring før bruk, og setter ikke krav til komposteringsmetode eller hygienisering og krever heller ikke godkjenning.

Regelverk

Forskrift om organisk gjødsel Del III: Bestemmelser om lagring og bruk

Forskrift om organisk gjødsel

Animaliebiproduktforskriften

Forskrift om gjødslingsplanlegging