Varsling av hendelser som gir dårlig velferd for oppdrettsfisk

Informasjon om hvem, når og under hvilke forhold man skal varsle.

Publisert

Hvem har varslingsplikt?

Oppdretter, transportør og slakteri har varslingsplikt.

Dere er ansvarlige for at varselet sendes og at innholdet er korrekt. Dere velger selv hvem som skal sende varselet. 

Internkontrollen deres skal inneholde rutiner som sikrer at hendelser blir varslet til Mattilsynet på korrekt måte.

Når skal Mattilsynet varsles?

Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved

 • uavklart forøket dødelighet på fisk i anlegget
 • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for fisken. Dette gjelder ved sykdom, skade eller ved svikt (for eksempel teknisk svikt)

Med «umiddelbart» menes med én gang og så snart du forstår - eller burde forstå - at det er en varslingspliktig hendelse.

Varslingsplikten gjelder også ved gradvis utvikling som etter hvert fører til dårlig fiskevelferd.

Aktuelle forhold som skal varsles

Uavklart forøket dødelighet

Ved forøket dødelighet skal anleggets fiskehelsetjeneste kontaktes. Fiskehelsepersonell skal gjennomføre helsekontroll av fisken så raskt som mulig (se krav i akvakulturdriftsforskriftens § 13, tredje ledd).

Dødeligheten for laks og regnbueørret regnes som forøket hvis den er:

 • fisk under 0,5 kg: på mer enn 0,5 promille
 • fisk over 0,5 kg: på mer enn 0,25 promille

Dødeligheten skal beregnes per merd eller kar per dag, og regnes per produksjonsenhet per dag. Det er rimelig å legge til grunn de samme nivå for forøket dødelighet også for andre arter etter at startfôring er over. 

Dersom helsekontrollen ikke avdekker årsak til dødelighet, er dette uavklart forøket dødelighet som skal varsles.

Les mer: Slik gjennomfører du helsekontroll i oppdrettsanlegg

Forhold eller hendelser som påvirker fiskevelferden negativt

Alle hendelser eller forhold som i alvorlig grad påvirker fiskevelferden negativt skal varsles umiddelbart.

Alle anlegg må ha rutiner for varsling og må vurdere hvilke tilfeller som er alvorlige for fiskevelferden.

Varslingsplikten gjelder ikke bare når fisk dør, men også når fisk blir alvorlig svekket, skadet eller på annen måte alvorlig negativt påvirket. Varslingsplikten gjelder uavhengig av om fisk i én merd eller ett kar, eller alle enheter i et anlegg er berørt.

Eksempler på situasjoner som er omfattet av varslingsplikten:

 • Svikt i tilgang på vann eller oksygen.
 • Endringer i vannkvalitet som påvirker fisken negativt.
 • Skader eller dødelighet som følge av håndtering eller behandling.
 • Skader eller dødelighet på grunn av parasitter, vintersår eller lignende.
 • Nødslakting av påkjent eller skadet fisk med bløggebåt.
 • Omfattende deformiteter som påvirker fiskens normale funksjon.

Krav til varsling om hendelser som påvirker velferden negativt, gjelder uavhengig av om årsaken er kjent.

Varslingsplikten gjelder som regel for mer alvorlige situasjoner enn det som regnes som forøket dødelighet. Antall fisk som er berørt er relevant, ikke bare prosentvis andel av fisken.

Varslingsplikt gjelder også fisk i slaktemerd.

Slik gjør du

Varsling av hendelser som gir dårlig velferd for oppdrettsfisk

Når det oppstår uavklart forøket dødelighet på oppdrettsfisk eller forhold som har ført til alvorlige velferdsmessige konsekvenser for oppdrettsfisken, skal oppdretter varsle Mattilsynet umiddelbart.

Meldingen må inneholde informasjon om

 • hva som har skjedd
 • fiskeart
 • når hendelsen skjedde eller når den ble oppdaget
 • antall fisk som er død eller skadet i løpet av en angitt tidsperiode
 • helsekontroll
 • antatt årsak til hendelsen
 • hvordan situasjonen er på det tidspunkt varslingen sendes
 • navn, telefonnummer og e-postadresse til den som kan kontaktes om hendelsen

Send skjema

Bruk helst Mattilsynets skjematjeneste når du varsler. Det forenkler og sikrer korrekt mottak, samt at du får kvittering. Velg skjemaet Melde sykdom/skadegjører, Meldepliktig hendelse.

Mattilsynets skjematjenester

Regelverk

Aktuelle forskrifter