Regelverksutvalget for økologisk produksjon

Regelverksutvalget for økologisk produksjon legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen økologisk produksjon.

Faglig oppdatert

Utvalget kan også komme med selvstendige forslag og uttalelser i den offentlige debatten om økologisk produksjon.

Landbruks- og matdepartementet har gitt Regelverksutvalget for økologisk produksjon følgende mandat:

 • Tilrettelegge for et bredere samarbeid med berørte parter innen økologisk produksjon.
 • Fange opp regelverksendringer tidlig i prosessen og formidle dette til næringa.
 • Forberede innspill til internasjonale fora for regelverksutvikling, med hovedvekt på EØS-arbeidet.
 • Identifisere behov for og vurdere mulighetene for forenklinger og tilpasning til norske driftsforhold og rammebetingelser.

Alle viktige spørsmål knyttet til de to siste kulepunkter forelegges departementet for avklaring.

Gerald Altena fra Debio er leder for utvalget. Mattilsynet, seksjon planter og innsatsvarer, er sekretariat for utvalget.

Medlemmer

Utvalget er bredt sammensatt, og har medlemmer fra følgende organisasjoner og institusjoner:

 • NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk)
 • Debio
 • Biologisk-dynamisk Forening
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Økologisk Norge
 • Nortura
 • Tine
 • Felleskjøpet
 • Gartnerhallen
 • Nofima AS
 • Landbruks- og matdepartementet (observatør)
 • Landbruksdirektoratet (observatør)

Utredninger og utvikling:

Utredninger 2018 - d.d

Utredninger 2008 - 2018

Referater