Hva er økologisk landbruk?

Økologisk landbruk er en egen driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til i regelverket.

Publisert

Formålet med økologiregelverket er å sikre at landbruksprodukter, akvakulturprodukter og næringsmidler som markedsføres som økologiske, skal overholde kravene til økologisk produksjon. Regelverket skal også ivareta miljøvennlig produksjon og sikre en redelig omsetning.

Det er blant annet satt klare begrensninger for bruken av gjødsel, fôr og plantevernmidler. Det er også forbud mot bruk av genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet fra slike organismer.

Husdyrhold utgjør en integrert del av virksomheten på mange gårdsbruk med økologisk landbruksproduksjon. Husdyrgjødsla skal bidra til at det skapes likevekt i produksjonssystemet gjennom å dekke plantenes behov for næringsstoffer og øke mengden av organisk materiale i jorda.

Et viktig mål og prinsipp for økologisk produksjon er å etablere en bærekraftig forvaltning av landbruket med høy standard for dyrevelferd.

Utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon finner du i Veileder for økologisk landbruk (PDF).