Biokull i fôr

Hvis du skal produsere biokull som skal brukes i en fôrblanding eller som rotemateriale, regnes biokullet som et fôrmiddel, og du må følge regelverket for fôrvarer. 

Publisert

Biokull er betegnelsen på det karbonrike materialet man får ved å varme opp biomasse til høye temperaturer under begrenset tilgang på oksygen i en prosess kalt pyrolyse.

Registrering og godkjenning

Produsenter av biokull til bruk i fôr skal være registrert som "produsent av fôrmiddel" og oppfylle relevante krav i fôrregelverket. Det er både materielle krav og systemkrav, blant annet krav til internkontrollsystem basert på HACCP.

Dersom du produserer biokull av animalsk materiale, må virksomheten også følge kravene til godkjenning av animaliebiproduktvirksomhet. Se mer under avsnittet om produksjons- og produktkrav.
 
Hvis du skal omsette biokull som fôrmiddel og du ikke har produsert dette selv, må du være registrert som "omsetter av fôrmiddel" og oppfylle de relevante kravene i fôrregelverket.

Du finner veiledning om internkontrollsystem og omsetning av biokull som fôrmiddel i Krav til virksomhetene på fôrområdet.

Produksjons- og produktkrav

Dersom du vil produsere biokull av animalsk materiale, må råstoffet følge reglene om animalske biprodukter. Råstoffet må være kategori 3-materiale og bearbeidet med godkjent bearbeidingsmetode i et godkjent bearbeidingsanlegg. Det vil være mulig å få pyrolysemetoden godkjent som metode 7 når råmaterialet er kategori 3-materiale. Sluttproduktet må være trygt og følge kravene til grenseverdier for uønskede stoffer i fôrmidler i forskrift om fôrvarer vedlegg 1.

Den første som omsetter biokull som er produsert av animalsk opprinnelse, må melde produktet inn i fôrmiddelregisteret. Da vil det etter hvert komme inn i fôrmiddelkatalogen.

Foreløpig er bare biokull produsert av vegetabilsk materiale omtalt i fôrmiddelkatalogen, og dette produktet skal merkes med "Vegetabilsk karbon" (trekull). Det er obligatorisk å oppgi innholdet av trevler (fiber) (forskrift om merking og omsetning av fôrvarer jf. forordning (EU) nr. 68/2013, vedlegg, del C nr. 7.13.1).

Den europeiske sertifiseringsordningen for biokull (EBC)

The European Biochar Certificate (EBC) er en frivillig, europeisk sertifiseringsordning for biokull. EBC-sertifisert biokull dokumenterer at produksjonen er bærekraftig og at biokullet har en forutsigbar kvalitet. EBC har laget retningslinjer for standardisering av tillatte råvarer, pyrolyseprosesser og produktkvaliteter. Standarden er forskningsbasert og under kontinuerlig utvikling. 

Sertifiseringsordningen angir hvilke råvarer som kan brukes til å produsere biokull til ulike formål eller bruksklasser. Bruksklassene er fôr, økologisk produksjon, konvensjonelt landbruk og såkalt urban klasse til bruk i bybeplantning som park og anlegg. Videre har standarden klasser for biokull til industrielle formål, som ikke omtales videre her. 

Biokull til fôr sertifisert etter EBC-standarden

Biokull sertifisert etter EBC-sertifiseringsordningen i bruksklassene EBC-FeedPlus and EBC-Feed viser til fôrmiddelkatalogen (forordning 68/2013). Biokull som skal omsettes som fôrmiddel etter EBC standarden må ha et molart forhold mellom hydrogen og organisk karbon mindre enn 0,4 (H/Corg < 0,4). Foreløpig er kun rent trevirke og andre rene plantefraksjoner uten fare for forurensning tillatt som råvare i produksjon av biokull til bruk som fôrmiddel etter EBC-standarden.

Bruk

Biokull er ikke tillatt å benytte som fôr i økologisk produksjon. I andre fôrblandinger blir biokull regnet som fôrmiddel, og må følge kravene til fôrmiddel. 

Import, eksport og samhandel

Les om kravene til import og samhandel av biokull til bruk i fôr i Veileder om import – samhandel av fôrvarer (PDF).