Mattilsynet godkjenner Aquaterra® rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

Etter en helhetlig vurdering godkjenner Mattilsynet en olje fra genmodifisert raps. Oljen kan kun brukes til fiskefôr, og er vurdert som trygg for helse og miljø. Både oljen og fôret må merket som genmodifisert.

Faglig oppdatert

I juni 2022 mottok Mattilsynet den aller første søknaden om godkjenning av et genmodifisert produkt. Den gjaldt olje fra en raps som er genmodifisert for å produsere langkjedete, omega-3 fettsyrer som ellers vanligvis utvinnes av marine organismer. Rapsen (med unik kode NS-B5ØØ27-4) ble utviklet som et landbasert alternativ til marine fettsyrer, hovedsakelig DHA. Fettsyrene er viktige for laksens helse og velferd.

Ifølge søker, det australske såvareselskapet Nuseed, medfører produksjonen av Aquaterra® rapsolje et lavt miljømessig fotavtrykk, siden kun fem prosent av dagens rapsarealer trengs for å doble verdens forsyning med omega-3 olje. Søker mener derfor at rapsoljen vil være et bærekraftig alternativ til marine omega-3 ressurser.

Risikovurdert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet foretatt en risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr.

De konkluderer med at fiskefôr som inneholder denne oljen ikke gir økt helserisiko for fisk, eller noen indikasjoner på økt miljørisiko sammenlignet med konvensjonelt fiskefôr med oljer fra andre kilder. VKM har tidligere vurdert dokumentasjonen i søknaden Nuseed har sendt til EU om godkjenning av bruksområdene mat og fôr, og fant ingen indikasjoner på særnorsk risiko for noen av disse bruksområdene.

Rapsen inneholder et gen som gir toleranse for plantevernmidler med glufosinat-ammonium som er forbudt å bruke i Norge. VKM oppgir at proteinet som gir denne toleransen, er vurdert å være trygt av EUs mattryggingsorgan EFSA. VKM oppgir videre at eventuelle rester av proteiner i Aquaterra® rapsolje, inkludert det som gir toleranse for glufosinat-ammonium, er neglisjerbare.

Høring av risikovurdering

Mattilsynet har hatt risikovurderingen på høring, for blant annet å gi anledning til at ulike interessenter kunne få mulighet til å sende eventuell supplerende informasjon av betydning for risikovurderingen. Av syv høringsinnspill var fem positive til godkjenning, ett var negativt og ett redegjorde for at det måtte gjennomføres en ny høring. Mattilsynet vurderer at ingen av høringsinnspillene gir ny informasjon om Aquaterra®, og vi gir derfor ikke VKM noe nytt oppdrag om risikovurdering.

Helhetlig vurdering

Mattilsynet vurderer at kravet om at fôret skal være trygt og ikke være helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjøre næringsmidler fra dyr uegnet for konsum, er oppfylt. Videre vurderer vi at kravet om at fôr ikke skal ha skadevirkning på miljøet, også er oppfylt.

Dyrking av rapsen som er utgangspunkt for Aquaterra® oljen, er kontraktsbasert. Bønder som ønsker å bruke glufosinat-ammonium, får opplæring i bruken. Det er en rekke stoffer i plantevernmidler som er forbudt å bruke i Norge og i EU, men som er godkjente i andre land i verden. Så lenge vegetabilske produkter som importeres fra disse landene ikke inneholder rester av plantevernmidler som overstiger grenseverdiene av det som er tillatt, kan de fritt importeres. Dette er regulert i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Mattilsynet innvilger søknaden om godkjenning av Aquaterra® rapsolje til bruk i fiskefôr. I godkjenningen stiller vi særskilte krav om merking og sporbarhet av oljen og produkter av eller med denne oljen. Tillatelsen gis til Nuseed Nutritional Australia Pty Ltd., representert ved Nufarm B.V. i Nederland.