Naturfrøblandinger

En naturfrøblanding er i såvareforskriften definert som “en frøblanding med ulike arter produsert for revegeteringsformål, og sammensatt slik at den kan bidra til å bevare plantegenetiske ressurser i naturmiljøer".

Publisert

Blandingen inneholder minst en av artene som står oppført i såvareforskriftens vedlegg A1, Jordbruksvekster, punkt II Fôrvekster og gras til grøntanlegg, nr. 1 til 3. Den som ønsker å omsette såvare av naturfrøblandinger, må søke Mattilsynet om tillatelse etter såvareforskriftens § 21c.

Søknaden om tillatelse skal inneholde:

 • produsentens navn og adresse
 • høstemetode (direkte innsamlet eller oppformert)
 • kildeområde og innsamlingssted
 • naturtype på innsamlingsstedet
 • året frøet ble samlet inn (gjelder oppformerte naturfrøblandinger) eller skal samles inn (gjelder direkte høstede naturfrøblandinger) i kildeområdet
 • opplysninger om prosentandel i vekt av arter og eventuelt underarter (for direkte innsamlede blandinger oppgis bare arter som er typiske for naturtypen på innsamlingsstedet, og som ved å inngå i blandingen, har betydning for bevaring av plantegenetiske ressurser)
 • lokalitet på planlagt areal for såvareproduksjon (gjelder oppformerte naturfrøblandinger)

Naturfrøblandinger skal tilfredsstille vilkår for omsetning av naturfrøblandinger.

Vilkår for omsetning av naturfrøblandinger

Direkte innsamlede naturfrøblandinger:

 • Frøblandingen skal være høstet på et sted (innsamlingsstedet) i et kildeområde som ikke har vært tilsådd siste 40 år før søknaden fremmes. Kildeområdet skal være i opprinnelsesområdet for blandingen.
 • Frøene kan renses før omsetning.
 • Prosentandelen av arter som er typiske for naturtypen på innsamlingsstedet og av betydning for bevaring av plantegenetiske ressurser, skal være tilstrekkelig til å kunne gjenskape naturtypen på innsamlingsstedet.
 • Spireevnen til artene omtalt i bokstav c skal dokumenteres og være tilstrekkelig til å kunne gjenskape naturtypen på innsamlingsstedet.
 • Blandingen kan maksimalt inneholde 1 % i forhold til vekt, av arter som ikke er av betydning for bevaring av de plantegenetiske ressursene.
 • Blandingen skal ikke inneholde frø av Avena fatua L, Avena sterilis, Cuscuta spp. og Echinochloa crus-galli.
 • Blandingen kan maksimalt inneholde 0,05 % i forhold til vekt, av andre Rumex spp. enn Rumex acetosella og Rumex maritimus.
 • Prøvetaking og analyser som ligger til grunn for vurdering av kravene i bokstav c til g, skal være gjort i henhold til § 14.

Oppformerte naturfrøblandinger:

 • Frø av enkeltarter skal være høstet på et sted (innsamlingsstedet) i et kildeområde som ikke har vært tilsådd siste 40 år før søknaden fremmes og oppformert atskilt fra hverandre et annet sted enn på innsamlingsstedet. Kildeområdet skal være i opprinnelsesområdet for blandingen.
 • Frøene kan maksimalt være oppformert i fem generasjoner.
 • Frøblandingen skal inneholde arter omtalt i bokstav a, som er typiske for naturtypen på innsamlingsstedet og av betydning for bevaring av plantegenetiske ressurser.
 • Såvarer av de artene i frøblandingen som står oppført i vedlegg A1, Jordbruksvekster, punkt II Fôrvekster og gras til grøntanlegg, nr. 1 til 3 skal oppfylle kravene til handelsfrø når det gjelder renhet og innblanding av andre arter.
 • Opplysninger om spireevnen til de enkelte artene skal dokumenteres.
 • Blandingen skal ikke inneholde frø av Avena fatua L, Avena sterilis, Cuscuta spp. og Echinochloa crus-galli.
 • Blandingen kan maksimalt inneholde 0,05 % i forhold til vekt, av andre Rumex spp. enn Rumex acetosella og Rumex maritimus.
 • Prøvetaking og analyser som ligger til grunn for vurdering av kravene i bokstav d til g skal være gjort i henhold til § 14.

Prøvetaking og laboratorieanalyse av såvarepartiene

Prøvetaking av såvarepartiene for laboratoriekontroll skal foretas av Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet. 

Prøvetakingen skal foretas i henhold til International Seed Testing Association (ISTA) sine metoder for prøvetaking. 

Prøvetaking av såvarer

Analyser av såvarepartier skal utføres av et offentlig laboratorium eller laboratorium autorisert av Mattilsynet. Laboratoriet skal være akkreditert av ISTA.

Laboratorieanalyse av såvarepartier

Ved omsetning skal hver pakning ha en varedeklarasjon på norsk, enten som en etikett eller trykt eller påstemplet utenpå pakningen. Dersom pakningen er gjennomsiktig, kan varedeklarasjonen legges inne i pakningen. 

Varedeklarasjonen skal oppfylle kravene i vedlegg E. 

Krav til merking av såvarer

Frister

Såvareforretningen skal innen følgende frister gi Mattilsynet melding om: 

15. februar 

Oversikt over omsatt mengde såvarer av naturfrøblandinger (kg per sort) siste året. 

Søknad om tillatelse til omsetning av naturfrøblanding

Regelverk

Forskrift om såvarer, vedlegg A1, Jordbruksvekster, punkt II Fôrvekster og gras til grøntanlegg, nr. 1 til 3.

Forskrift om såvarer