Import og omsetning av hampfrø (frø av Cannabis sativa L.)

I Norge er det forbudt å importere og omsette frø av Cannabis sativa (hamp). Planten står oppført på narkotikalisten i forskrift om narkotika § 4.

Publisert

Det er ikke lov til å innføre eller omsette frø hvis frøet inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra plante som inneholder narkotiske stoffer. Dette forbudet gjelder uavhengig av hva frøene skal brukes til. Dette står i  § 28 i forskrift om såvarer.

Tetrahydrocannabinol (THC) er det viktigste psykoaktive virkestoffet i Cannabis sativa. Hampfrø i seg selv inneholder i prinsippet ikke THC, men frøene kan være forurenset med sporstoffer av THC på frøskallet.

Noen virksomheter ønsker å importere hampfrø som fôr eller mat. Mattilsynet kan i særskilte tilfeller innvilge en dispensasjon for dette, forutsatt at hampfrøene er gjort spireudyktige og ikke inneholder (THC).

En dispensasjon forutsetter at importøren kan fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon som bekrefter manglende spireevne og at varen ikke inneholder THC.

For å kunne dokumentere manglende spireevne og at varen ikke inneholder THC, må det ha vært gjort analyser basert på prøver som er representative for varen. Virksomheten som importerer, må kunne dokumentere hvordan prøven er tatt ut og hvem som har gjort analysen.

Eksempler på aktuelle prøvetakingsmetoder er metoder som bygger på internasjonale standarder for prøvetaking fastsatt av International Seed Testing Association (ISTA), se oversikt over ISTA-akkrediterte laboratorier i ulike land. Andre eksempler er tilsvarende de som er beskrevet i EU direktiv 2002/63/EF om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i næringsmidler, og EU forordning 2006/401/EF om blant annet prøvetaking av korn og kornprodukter til bruk som mat, for å analysere for mykotoksiner.

Når det gjelder hampfrø brukt som fôr, stilles det tilsvarende krav til prøvetakingen som de kravene vi finner i …………..Under avsnittet «Forordninger» ligger konsolidert kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009. Vedlegg I beskriver krav til prøvetakingen.

Laboratoriet der spireanalysen foretas, må være akkreditert av ISTA eller kunne dokumentere at virksomheten drives etter tilsvarende normer. Analysebeviset/-sertifikatet skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk. For å utføre spireanalyser av frø i Norge, bruker Mattilsynet Kimen Såvarelaboratoriet AS som innehar denne kompetansen.

Dersom ett eller flere hampfrø spirer, skal ikke varepartiet som prøven representerer, importeres til Norge. Mattilsynet vil være restriktive og en eventuell dispensasjon vil kun bli gitt til virksomheter. Det vil ikke bli gitt dispensasjon for privat import.

Det kreves ikke dispensasjon for å importere hampfrø uten skall, mel av hampfrø o.l, til bruk som mat eller fôr. Risikoen for forurensning med THC vil for disse produktene være minimal.