Import av frø til vitenskapelig formål

Veiledning ved søknad om import av såvarer eller frø til vitenskapelig formål.

Faglig oppdatert

Virkeområde

Veiledningen gjelder for forskningsinstitusjoner som universiteter og høgskoler, forsøksringer og andre som driver forskning eller forsøk og som ønsker å importere frø eller såvarer til vitenskapelige formål. Slik import reguleres av forskrift om såvarer. Import av frø av enkelte arter reguleres også av plantehelseforskriften og forskrift om fremmede organismer.

Bestemmelser om import av frø

Det er forskjellige regler for import avhengig av hvilken art det er.

For artene oppført i forskrift om såvarer, vedlegg A1, kan forskningsinstitusjoner og andre søke Mattilsynet om tillatelse til å importere frø til vitenskapelige formål. Det er ellers bare registrerte såvareforretninger som har lov til å importere frø eller såvarer av disse artene.

Det stilles følgende krav til import av frø eller såvarer til vitenskaplige formål:

 • Det er ikke er lov å importere såvarer til videre salg, jf. forskrift om såvarer § 4 første ledd. 
 • Ved import av hvete (Triticum), rug (Secale) og rughvete (x Triticosecale) er det krav til sunnhetssertifikat hvis kornet har opprinnelse i Afghanistan, India, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA, jf. forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere, § 20, vedlegg 4A, punkt 34 og 35 og vedlegg 5, punkt 3.2. 
 • Frø av tomat og Allium (løk, purre og gressløk) skal alltid være fulgt av plantesunnhetssertifikat, jf. forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 20, vedlegg 5, punkt 3.1.
 • Det er bare tillatt å importere frø fra genmodifiserte planter dersom planten er godkjent i Norge etter genteknologiloven av 2. april 1993, jf. forskrift om såvarer § 29.
 • Det er ikke er lov å importere frø eller frø av planter som inneholder narkotiske stoffer, jf. forskrift om såvarer § 28. 
 • Kravene i forskrift om såvarer § 35 om beiset såvare må være oppfylt.

Søknad om importtillatelse skal inneholde: 

 • hvilke arter det søkes for, latinsk navn, norsk navn hvis det er tilgjengelig og sort der dette er relevant 
 • hvilke mengder for hver art (Her kan oppgis kg, g, antall - det som er mest naturlig for hvert tilfelle) 
 • hva såvaren skal brukes til 
 • opprinnelseslandet såvaren kommer fra og eksportlandet dersom dette ikke er det samme 
 • navn på firma/institusjon det skal importeres fra

Mattilsynet gir importtillatelse bare til den mengden frø eller såvare som det er søkt om, og ikke i større kvanta enn det som kan regnes som rimelig mengde i forhold til formålet. Importtillatelsen vil være tidsbegrenset.

Frø av andre arter enn de oppført i vedlegg A1

For frø eller såvarer av andre arter enn de oppført i vedlegg A1, er det ikke nødvendig å søke Mattilsynet om tillatelse til å importere til egen vitenskapelig bruk. Da er det bare noen få bestemmelser som gjelder:

 • Frøene skal ikke inneholde narkotiske stoffer, eller stamme fra en plante som inneholder narkotiske stoffer, jf. forskrift om såvarer § 2 andre ledd og § 28 om frø med narkotiske stoffer. 
 • Frøene skal ikke være genmodifisert (det er i dag ingen genmodifiserte planter som er godkjent i Norge etter Genteknologiloven), jf. forskrift om såvarer § 2 andre ledd og § 29 om frø av genmodifiserte planter 
 • Kravene i forskrift om såvarer § 35 om beiset såvare må være oppfylt, jf. § 2 andre ledd og § 35.
 • Frøene skal ikke være av en art med høy risiko for spredning til norsk natur. Du kan lese om hvilke planter dette er i Miljødirektoratets artikkel: Planter som er forbudt å innføre, sette ut eller omsette (miljodirektoratet.no)
 • Frøene skal ikke være av arten floghavre (Avena fatua L.).

Regelverk

Forskrift om såvarer

Forskrift om plantehelse