Rensefisk, endring av akvakulturdriftsforskriften § 28

Publisert
Høringsfrist

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet ut forslag til endring av forskrift 17.juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften). Forslaget til endring gjelder bestemmelsen om rensefisk i § 28.

Bestemmelsen i akvakulturdriftsforskriften § 28 som setter krav til håndtering og stell av fisk omhandler bl.a. håndtering av rensefisk. Det er behov for å endre bestemmelsen ved å presisere korrekt forståelse av kravet som gjelder ved utsortering av rensefisk. Presiseringen har betydning for oppdrettere som benytter rensefisk i produksjonen av laksefisk, for oppdrettere av rensefisk og for fiskere av rensefisk. Presiseringen er også relevant for fiskehelsepersonell som pr i dag skal delta i vurdering av fiskevelferden ved operasjoner. Endringen er nødvendig for rensefiskens velferd og riktig lovanvendelse. Den vil bl.a. bidra til å følge opp funn i Riksrevisjonens rapport om «Myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen».[1]

 

[1] Dokument 3-12 (2022−2023) (riksrevisjonen.no)

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)