Informasjon om fornying av plantehelseregelverket

Publisert

Landbruks- og matdepartementet har gitt Mattilsynet i oppdrag å utarbeide forslag til modernisering og forenkling av plantehelseregelverket. 

Oppdatert regelverk bidrar til god plantehelse 

Gjeldende forskrift om plantehelse ble vedtatt i desember 2000. Omverdenen har forandret seg på disse 20 årene, og endringer i handelsmønstre, produksjonsmåter, næringsaktører og klima har gitt oss et annet risikobilde. Formålet med plantehelseforskriften er blant annet å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere i Norge. Det er behov for å gjennomgå forskriften og tilpasse den til dagens risikobilde slik at formålet ivaretas på en best mulig måte.

Oppgaven med å revidere regelverket er omfattende  med mange ulike temaer , blant annet

  • Gjennomgang av EU-regelverk
  • Lister over regulerte planteskadegjørere
  • Produksjons og omsetningskrav
  • Importkrav
  • Eksportkrav
  • Krav til trelast og treemballasje

Utenfor EØS-avtalen

Plantehelseområdet er ikke del av EØS-avtalen, men da gjeldene plantehelseforskrift ble vedtatt bygget den i stor grad på EUs daværende regler, med enkelte nasjonale tilpasninger. EU har gjennomført en stor reform av sitt regelverk. De utfordringene som EU ønsker å løse med sitt nye regelverk opplever vi også i Norge. Føringene for dette arbeidet er at regelverket fortsatt skal være utenfor EØS-avtalen, men at det er hensiktsmessig å ha regler og systemer som ligner EU sine, i den grad det lar seg gjøre med et nasjonalt regelverk. Dette vil også være en fordel med tanke på at mange av EU-landene er våre viktigste handelspartnere på dette området.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)