Til hovedinnhold
Rapport

Overvåkingsprogram for krepsepest 2022

I 2022 ble det bekreftet smitte av krepsepest innenfor restriksjonssonen i Haldenvassdraget. I Glomma var en prøve ved stasjonen Fossum, nedstrøms for Solbergfoss, positiv for krepsepest og signalkreps. Det ble ikke påvist krepsepest i Mysenelva, og det ble ikke påvist eller funnet tegn til spredning av krepsepest i Mossevassdraget eller i elver i Eidskog kommune. 

Publisert

Hensikten med programmet er å overvåke smittepress og smitteutvikling i restriksjonssoner for krepsepest (Aphanomyces astaci), og å sannsynliggjøre smittefrihet og/eller varsle tidlig om ev. smittespredning til risikoområder utenfor restriksjonssonene.

I overvåkingsprogrammet leter Veterinærinstituttet etter smitte av krepsepest og tilstedeværelse av signalkreps og edelkreps ved testing av miljø-DNA i vassdrag.

Ønsket status for områdene er funn av edelkreps med fravær av smitte og fravær av signalkreps.

Etter flere år uten funn av signalkreps eller krepsepest i Buåa-vassdraget i Eidskog, anbefaler Veterinærinstituttet at vassdraget får tilbake sin fristatus.

Hva ble undersøkt?

Miljø-DNA i vassdrag med tidligere funn av krepsepest inkl. nærliggende risikoområder.

Det ble samlet inn vannprøver fra utvalgte lokaliteter i henholdsvis:

  • Haldenvassdraget (56 prøver)
  • Mossevassdraget (40 prøver)
  • Glommavassdragsregionene (28 prøver)
  • Mysenelva (12 prøver)
  • Vrangselva og Finnsrudselva (24 prøver)
  • Buåavassdraget (30 prøver)
Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

Smitte av Aphanomyces astaci ved hjelp av miljø-DNA.
Tilstedeværelse av miljø-DNA fra signalkreps og edelkreps. (I samarbeid med NINA)

Hva fant vi?

I Haldenvassdraget fant man krepsepest i midtre del av Hølandselva og av krepsepest og signalkreps i Rødnessjøen, som man også gjorde i 2021. Positive prøver på krepsepest i Hølandselva tyder på at smitten sprer seg langsomt motstrøms. 
I Glomma ble det ikke gjort funn av krepsepest eller signalkreps nord for Solbergfoss. 

Det ble ikke påvist krepsepest i Mysenelva, men inkonklusive tester tyder på at nivå av krepsepest under deteksjonsgrensen ikke kan utelukkes. 

I Mossevassdraget ble det ikke påvist miljø-DNA av A. astaci eller signalkreps, mens det ble påvist edelkreps miljø-DNA oppstrøms Langen.

I vassdragene i Eidskog ble det ikke påvist miljø-DNA av A. astaci eller signalkreps. I Vrangselva og Finnsrudelva ble miljø-DNA av edelkreps påvist, men ikke i Buåa.

Hyppige påvisninger av edelkreps miljø-DNA innenfor de regulerte A. astaci restriksjonssonene i Mossevassdraget, og elvene Vrangselva og Finnsrudelva i Eidskog i 2022 antyder tilstedeværelse av vitale edelkrepsbestander innenfor A. astaci restriksjonssoner. Dette tyder også på at krepsepest ikke har spredd seg oppstrøms fra Langen i Mossevassdraget, hvor smitten ble påvist i 2018, og at krepsepest ikke har spredd seg oppstrøms i grenseelvene Vrangselva og Finnsrudelva i Eidskog.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
Rapport Overvåkingsprogram for krepsepest 2022 (PDF)