Koordinerte brakkleggingsgrupper for å bedre biosikkerheten

I samsvar med føringene i dyrehelseregelverket, forventer Mattilsynet at oppdrettsaktørene etablerer koordinerte brakkleggingsgrupper som et generelt smitteforebyggende tiltak. I enkelte situasjoner er slike brakkleggingsgrupper et krav.

Publisert

Dyrehelseregelverket (AHL) vektlegger økt biosikkerhet og har krav om at alle anlegg skal ha biosikkehetsplan.

Koordinerte brakkleggingsgrupper forebygger smittespredning mellom sjøanlegg:

  • Det minsker risikoen for at smittepress av alvorlige sykdommer etableres i større områder.
  • Det kan bryte smittesykluser og nye generasjoner av fisk kan unngå en del smitte. 
  • Det reduserer risikoen for at nye sykdommer utvikles og får fotfeste. 
  • Når driften ved sjølokaliteter er koordinert, reduseres konsekvensene ved utbrudd av alvorlig smittsom sykdom.

Mattilsynet forventer derfor at aktører med sjølokaliteter har biosikkerhetsplaner med tiltak for å hindre smitte mellom naboanlegg, og at det er etablert eller arbeides for koordinerte brakkleggingsgrupper.

Når er det nødvendig med koordinert brakkleggingsgrupper?

Selv om koordinerte brakkleggingsgrupper for sjøanlegg ikke er et absolutt regelverkskrav, er det i noen tilfeller nødvendig. 

For merdvis tømming ved ILA-diagnose

Oppdatert beredskapsplan for ILA åpner for mer merdvis tømming av anlegg med ILA-diagnose. Forutsetning er at næringsaktørene har etablert robuste felles brakkleggingsområder i sjø.

Det vil da bli krav om tett oppfølging med screening av gjenværende merder.

Ved enkelte etableringer og utvidelser av et akvakulturanlegg

Etablering og utvidelse av et akvakulturanlegg må være godkjent av Mattilsynet.

Nyetablering eller utvidelse av anlegg skal ikke innebære en uakseptabel risiko for spredning av smitte. I godkjenningssøknaden kreves det at aktøren har biosikkerhetsplan for anlegget.

Mattilsynet kan kreve koordinerte brakkleggingsgrupper ved behandling av søknader om etablering og utvidelser av akvakulturanlegg.

I sykdomsutsatte områder

Mattilsynet kan bidra til etablering av koordinerte brakkleggingsgrupper i samsvar med akvakulturdriftsforskriften § 40 om felles brakklegging i områder med høy forekomst av alvorlige smittsomme sykdommer.

Basert på erfaringer og vitenskapelige epidemiologiske studier bruker Mattilsynet fem kilometer som retningsgivende minsteavstand mellom ulike brakkleggingsgrupper.

Behov for rengjøring og desinfeksjon før brakklegging

På bestilling fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet gitt kunnskapsstøtte om brakklegging. Veterinærinstituttet forutsetter at det i forkant av felles brakklegging er gjennomført god rengjøring og desinfeksjon av installasjoner, jf. Brev fra Veterinærinstituttet om brakklegging og desinfeksjon av oppdrettsanlegg (PDF)

Regelverk

Akvakulturdriftsforskriften