Biosikkerhetsplan

Alle godkjente akvakulturanlegg skal ha en biosikkerhetsplan som tar hensyn til særtrekkene ved anlegget og fastslå tiltak for å redusere biosikkerhetsrisikoene.

Faglig oppdatert

Planen skal minst inneholde informasjon om

 • luser inn og ut av anlegget, og rutiner for besøkende.
 • skille mellom ulike avdelinger i anlegget dersom det er relevant.
 • utstyr som deles mellom flere anlegg.
 • hvordan dødfisk tas opp og håndteres.
 • rutiner og utstyr for vask og desinfeksjon av utstyr.
 • rutine for desinfeksjon av rogn.
 • hvordan transportørens dokumentasjon for vask og desinfeksjon verifiseres før lasting eller lossing av akvakulturdyr i anlegget.

Ut fra risikobasering på det enkelte anlegg kan planen også inneholde informasjon om

 • helsestatus i området.
 • koordinering av drift i området.
 • avstand til andre anlegg, vassdrag, slakterier osv.
 • vannkilde og vannbehandling.
 • avløp.
 • helsestatus på fisk som tas inn i anlegget.
 • flytting av fisk.
 • vaksinering.
 • trafikk til og fra anlegget.
 • helseovervåking.

Krav til lokaler og utstyr

Det stilles også krav til lokaler og utstyr.

 • Det skal være mulig å opprettholde gode forhold for hold av akvakulturdyrene i anlegget
 • Gode hygieniske forhold og mulig å gjennomføre helseovervåking
 • Materialer som så langt det er mulig kan rengjøres og desinfiseres
 • Egna tiltak mot predatorer som kan spre smitte
 • Egnet utstyr til vask og desinfeksjon av lokaler, utstyr og transportmidler

Biosikkerhetsplanen er forpliktende for anlegget

Biosikkerhetsplanen skal oppdateres når forutsetninger eller helsesituasjon endrer seg.

Mattilsynet vurderer planen ved behandling av søknad om godkjenning av anlegg og ved regelmessige tilsyn.

Biosikkerhetsplanen er forpliktende for anlegget, og brudd på planen som ikke rettes opp, kan føre til at anleggets godkjenning trekkes tilbake.

Det skal være en navngitt ansvarlig for biosikkerhet for hvert anlegg, og alle ansatte rapporterer til den ansvarlige i spørsmål som gjelder biosikkerhet.

Veileder: Biosikkerhetsplan i akvakulturanleg

WOAHs manuel om biosikkerhet

Verdens dyrehelseorganisasjon har lagd en manuel med hvilke krav som stilles til en biosikkerhetsplan.

Veileder: WOAHs manual om biosikkerhet for akvakulturanlegg

Utstyr som brukes på flere anlegg

Utstyr skal ikke deles mellom flere akvakulturanlegg. Dersom dette likevel ikke kan unngås, skal det være rutiner for rengjøring og desinfeksjon av utstyr som tas inn eller leveres fra anlegget. Rutinen skal være en del av anleggets biosikkerhetsplan.

Det skal på alle anlegg være egnet utstyr og tilstrekkelig plass for å kunne gjennomføre vask og desinfeksjon av utstyr og transportmidler.

Lesehjelp: AHL AKVA Biosikkerhetsplan

Akvakulturdriftsforskriftens bestemmelser som gjelder fiskehelse er videreført. 

Regelverk

Akvabiosikkerhetsforskriften / Forordning (EU) 2020/691, artikkel 5, vedlegg 1, del 1

Akvabiosikkerhetsforskriften