Krav om lukket transport gjennom og mellom områder med syksdomsfri status for ILA

Publisert

Strakstiltak for å hindre at områder med fri-status for ILA mister sin fri-status

EFTA Surveillance Authority (ESA) gjennomførte en inspeksjon av Norges offentlige kontroll med dyrehelsekrav til akvakulturdyr. Det ble avdekket noen avvik som gjør at helsestatusen til områder med fri-status for ILA kan være utsatt. Mattilsynet har iverksatt flere risikoreduserende strakstiltak for å hindre at områder med fri-status for ILA (områder i kategori I) blir smittet og dermed mister sin fri-status. Strakstiltak er bl.a.:

  • Informasjon til næringsaktører om krav i regelverket om lukket transport gjennom og mellom områder med sykdomsfri status
  • Rask oppdatering og publisering av liste over områder med sykdomsfri status

Mattilsynet sender dette brevet med informasjon om regelverket til alle transportenheter som er godkjent for transport av akvakulturdyr. Men det berører først og fremst sjøtransporter som går med brønnbåt.

Krav til lukket transport gjennom og mellom områder med sykdomsfri status for ILA

I Forskrift om transport av akvakulturdyr § 22 tredje og fjerde ledd stilles det krav om når transportvann ikke kan skiftes ut når transporten skjer mellom områder (segmenter) med ulik helsestatus for sykdommer på liste 2. Dette er regler som gjelder for brønnbåttransporter med fisk gjennom og mellom områder som har sykdomsfri status (kategori I) for ILA.

Mesteparten av kystområdene i Norge har såkalt uavklart helsestatus (kategori III) for ILA, og det er en lavere (dårligere) helsekategori enn sykdomsfri status. Men det er noen områder langs kysten med stamfiskproduksjon som har sykdomsfri status for ILA.

Bestemmelsene innebærer at brønnbåttransporter med fisk fra området med uavklart helsestatus (kategori III) må gå helt lukket når og hvis de går inn i et område med sykdomsfri status (kategori I) for ILA. De kan da ikke slippe ut transportvann, heller ikke transportvann som er behandlet, så lenge brønnbåten går innenfor området med sykdomsfri status.

Brønnbåttransporter med fisk fra et område med sykdomsfri status (kategori I) for ILA som skal til et annet område med sykdomsfri status og må gå gjennom området med uavklart helsestatus (kategori III), må gå helt lukket når den går i området med uavklart helsestatus. De kan da ikke ta inn transportvann, heller ikke transportvann som er behandlet, så lenge brønnbåten går innenfor området med uavklart helsestatus.

Dersom disse reglene ikke blir overholdt, kan områder som er sykdomsfri for ILA miste sin status. Stamfiskanlegg i områder som mister sin sykdomsfrie status vil da ikke kunne selge rogn til andre land innenfor EU/EØS.

Oversikt over områder med sykdomsfri status for ILA i omsetnings- og sykdomsforskriften vedlegg 2

Oversikt over hvilke områder som har sykdomsfri status for ILA finner dere i punkt 4 i vedlegg 2 i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr.

Mattilsynet kommer også til å markere områdene som har sykdomsfri status for ILA i kartløsningen på Barentswatch.no.

Regelverk

Forskrift om transport av akvakulturdyr