Journal over helseopplysninger for storfe

Har du et næringsrettet dyrehold, skal du føre journal over helseopplysninger for storfe som befinner seg i anlegget ditt. 

Publisert

Helsejournalen er en del av dyreholdjournalen. Journal med helseopplysninger om storfe skal inneholde opplysninger om

  1. sykdommer og skader hos dyrene og mulig årsak 
  2. behandling mot sykdom og skader hos dyrene og mulig årsaks
  3. mulig dødsårsak eller årsak til avliving for dyr som dør naturlig eller avlives 
  4. dødelighet i anlegget 
  5. det forebyggende helsearbeidet i anlegget (f.eks parasittbehandling, vaksinering med videre) 
  6. resultatene av dyrehelsebesøk 

*Punkt 1, 2 og 3 skal føres individuelt for dyr i anlegget 

All legemiddelbruk på matproduserende dyr skal dokumenteres for å ivareta mattryggheten.

Du som er driftsansvarlig skal sørge for at kopi av helseopplysninger om sykdommer og skader og behandling av sykdom og skader følger med storfe som flyttes permanent til et annet anlegg.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Du kan selv velge om den skal være elektronisk eller på papir. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften