Denne siden viser til forskrifter om dyrehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. 

Vi oppdaterer og utarbeider veiledning om det nye regelverket fortløpende. Områder med størst behov for veiledning og informasjon blir prioritert først.

Se forskriftene som er erstattet av nytt dyrehelseregelverk (AHL)

Journal over helseopplysninger

Har du et næringsrettet dyrehold, skal du føre journal over helseopplysninger

Faglig oppdatert

Du skal holde journal over forebyggende behandling, sykdomsbehandlinger og dødsfall.

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Du kan selv velge om den skal være elektronisk eller på papir. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

All bruk av legemidler til dyr, også forebyggende behandling, som f.eks. vaksiner, behandling mot lus, skal skrives inn i journalen.

Det må stå

  • hvilket dyr som er behandlet
  • hvilket preparat som er brukt
  • tilbakeholdelsestid
  • hvilken veterinær som har gitt behandlingen eller om det er egenbehandling.
  • informasjon om dyr som dør eller blir avlivet, individnummer eller annen beskrivelse av dyret, og mulige årsaker til at de dør eller blir avlivet.

I tillegg må du i journalen spesifisere konkrete sjukdommer og skader og mulige årsaker, i tillegg til eventuell behandling og forebyggende helsearbeid.

Slik gjør du

Regelverk

Tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)