Godkjente avlslag og annen offentlig informasjon i henhold til husdyravlsregelverket og dyrehelseregelverket

Recognized breeding societies in Norway and other public informasjon in accordance with animal breeding and anmial health legislation

Publisert

Godkjente avlslag / Recognized breeding societies

Lenkene under viser lister over godkjente avlslag med stambok og avlsprogram for storfe, sau, geit, svin eller hest i Norge i henhold til § 2 første ledd av husdyravlsforskriften, jf. forordning (EU) 2016/1012 art 3 og 7(1). Listene er på engelsk og i standard format i henhold til beslutning (EU) 2017/716.

The following links show lists of recognized breed societies maintaining breed books and breeding programs for bovines, ovines, caprines, porcines and equines in Norway in accordance with Article 3 and 7(1) of Regulation (EU) 2016/1012. The lists are in English language and in standard format required by Decision (EU) 2017/716.

Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals of the bovine species

Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals of the caprine and ovine species

Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals of the equine species

Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals of the porcine species

Kompetent myndighet med ansvar for offentlig kontroll innen husdyravl / Competent authorities with the responsibility for performing official controls within the zootechnical field

Mattilsynet / Norwegian Food Safety Authorities

Avdeling for nasjonale oppgaver / Department of National tasks

Region Sør og Vest / The South West Region

Hestekonkurranser og -arrangementer som faller inn under unntaket fra prinsippet om ikke-diskriminering / Equestrian competitions and events falling under the derogation from the principle of non-discrimination

Lenken under viser en liste over konkurranser og arrangementer med hest som faller inn under unntaket fra prinsippet om ikke-diskriminering gitt i artikkel 4(2) av Direktiv 90/428/EØF.

The following link lists equestrian competitions and events falling under the derogation from the principle of non-discrimination laid down in Article 4(2) of Directive 90/428/EEC.

2024 - Equestrian competitions derrogation non-discriminating (PDF)

Godkjente anlegg / Approved establishments

Godkjente anlegg i henhold til § 4 av dyrehelseforskriften, jf. forordning (EU) 2016/429 artikkel 101, og § 2 av avlsmaterialeforskriften, jf. forordning (EU) 2020/686 artikkel 7, kan finnes i TRACES systemet.

The establishments approved in accordance to Article 101 of Regulation (EU) 2016/429 and Article 7 of Regulation (EU) 2020/686 can be found in the TRACES-system.