Til hovedinnhold

Krav til handelsdokument for animaliebiprodukter

Ved forsendelse av animalske biprodukter og avledede produkter (animaliebiprodukter) er det utvidede krav til sporingsopplysninger som skal følge varepartiet fra avsender til mottaker. Sporingsopplysningene skal stå i et handelsdokument.

Publisert

Formålet med handelsdokumentet er å sikre at animalske biprodukter ikke kommer på avveie. Handelsdokument er viktig dokumentasjon for dere som sender, mottar og transporterer animaliebiprodukter.

Handelsdokumentet skal inneholde følgende opplysninger:

1) Dato for transport fra avsender

2) Beskrivelse av materialet, herunder:

 • Kategori (jf. Artikkel 8-10 i forordning (EF) 1069/2009).
 • Allment kjent betegnelse for animaliebiproduktene.
 • For kategori 3 materiale beregnet til fôr: Dyreart og henvisning til relevant bokstav i artikkel 10 i 1069/2009. 
 • Øremerkenummer, dersom det transporteres kadaver med krav om øremerker. Øremerkene skal fjernes før transport.
 • Hvilke behandling materialet har gjennomgått og eventuelt hvilken metode som er brukt. 
   

3) Mengde i vekt, volum eller antall kolli

4) Opprinnelsessted: Navn, adresse og registrerings- eller godkjenningsnummer* til virksomheten som de animalske biproduktene sendes fra.

5) Navn, adresse og registreringsnummer* til transportøren

6) Navn, adresse og registrerings- eller godkjenningsnummer* til mottaker.

7) Ved transport i kontainer, kontainerens identifikasjonsnummer (BIC-kode).

8) Referansenummer som er spesifikt for hvert handelsdokument. Det kan for eksempel brukes dato eller et unikt løpenummer.

9) Signatur til avsender, som skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

*Med registrerings- og godkjenningsnummer menes biproduktnummer tildelt av Mattilsynet eller tilsvarende myndighetsorgan for utenlandske virksomheter. For avsendere som ikke har krav til biproduktnummer kan registrerings-/godkjenningsnummer etter fôrhygieneforskrifta (183/2005) eller næringsmiddelhygieneforskrifta (852/2004) brukes, eller eventuelt produsentnummer/ lokalitetsnummer.

Handelsdokumentets format

Handelsdokument kan sendes enten som fysisk handelsdokument på papir, som elektronisk handelsdokument eller ved elektronisk overføring av informasjon.

Handelsdokument på papir skal foreligge i minst tre eksemplarer, én original og to kopier. Originalen følger forsendelsen frem til mottaker. Avsender og transportør beholder hver sin kopi. Handelsdokumentet skal enten være ett ark med tekst på begge sider, eller et samlet hefte som ikke kan splittes.

Elektronisk handelsdokument er tilsvarende dokument som på papir, men at det sendes elektronisk.

Med elektronisk overføring av informasjon mener vi overføring av opplysningene som skal stå i handelsdokumentet via apper eller andre elektroniske løsninger.

Ved samhandel av noen typer animalske biprodukter skal handelsdokument (DOCOM) i TRACES brukes. Se informasjon om DOCOM i TRACES her: Bruk av TRACES ved samhandel av animalske biprodukter til Norge.

Ved samhandel skal handelsdokumentet kunne forstås i både avsender- og mottakerlandet, og det skal brukes handelsdokument på papir dersom ikke annet er bestemt i mottakerlandet.

Om signatur

Handelsdokument skal signeres av avsenderen, og signaturen skal ha annen farge enn den trykte teksten. Dersom opplysninger overføres elektronisk via app eller tilsvarende løsninger, aksepteres det at signatur er basert på innloggingsinformasjon og sporing av bruker, eller at det brukes tilsvarende metoder som kan identifisere hvem som har sendt sporingsopplysningene. 

Registre og handelsdokument

Sporingsopplysningene i handelsdokumentet skal oppbevares av driftsansvarlige (avsendere, mottakere og transportører) i minst 2 år. Se mer om krav til register her: Minimumskrav til register over forsendelser av animaliebiprodukter.

Unntak for krav om handelsdokument

Handelsdokument skal som hovedregel følge alle forsendelser av animaliebiprodukter. Dette gjelder også for animalske matvarer som ikke lengre skal brukes som mat, og derfor sendes til forbrenning eller eventuelt til et annet formål.

Det er noen unntak fra kravet om å bruke handelsdokument. Sporbarheten skal likevel være sikret ved bruk av annen dokumentasjon. I følgende situasjoner er det ikke krav om handelsdokument:

 • Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som leveres fra detaljist (for eksempel hagesenter) til private sluttbrukere innenlands.
 • Kjæledyrfôr (og andre produkter framstilt av kategori 3 materiale) som leveres fra detaljist til private sluttbrukere innenlands.
 • Innsamling i samsvar med kravene i avfallsforskrifta (kapittel 10a) av kjøkken- og matavfall fra private husholdninger, cateringvirksomhet, restauranter og storkjøkken for levering til mellomliggende aktivitet/lager, til et biogassanlegg eller til et komposteringsanlegg.
 • Melk og melkebaserte produkter i kategori 3 som leveres i retur tilbake til meieriet/produsenten som først leverte ut melken/melkeproduktene.
 • Fôrblandinger som er pakket og merket i samsvar med reglene i forskrift om merking mv av fôrvarer jf. forordning 767/2009.
 • Transport av husdyrgjødsel innenfor samme driftsenhet.

Veiledning om animalske biprodukter

Skjema

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften

§ 22. Krav om dokumentasjon ved innenlandstransport - handelsdokument m.m.

Biprodukter og avledede produkter som bare transporteres i Norge, skal dokumenteres på en av følgende måter:
 1. a.
  med fysisk eller elektronisk handelsdokument som inneholder informasjonen i forskriftens vedlegg 2
 2. b.
 3. c.
  ved elektronisk overføring av informasjon om opprinnelse, bestemmelsessted, mengde, beskrivelse av biproduktene eller avledede produktene og eventuell merking.
Overføres informasjonen elektronisk etter bokstav b og c skal transportøren ha tilgang til den elektroniske informasjonen under transporten.
Bestemmelsen gjelder ikke husdyrgjødsel som transporteres mellom to steder på samme gård eller til arealer som virksomhetsansvarlig leier.

KAPITTEL III
HANDELSDOKUMENTER OG HYGIENESERTIFIKATER

 1. 1.
  Under transporten skal et handelsdokument i samsvar med modellen i dette kapittel, eller dersom denne forordning krever det, et hygienesertifikat følge de animalske biproduktene og avledede produktene.
  Et slikt dokument eller sertifikat skal imidlertid ikke kreves dersom
  1. a.
   produkter framstilt av kategori 3-materiale og organisk gjødsel og jordforbedringsmidler leveres innenfor samme medlemsstat fra detaljister til andre sluttbrukere enn driftsansvarlige,
  2. b.
   melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk som er kategori 3-materiale, samles inn og returneres til driftsansvarlige for melkeforedlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, dersom de mottar produkter som de tidligere selv har levert og som returneres til dem, blant annet av kundene deres,
  3. c.
   fôrblandinger i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009 som er framstilt av animalske biprodukter eller avledede produkter, bringes i omsetning emballert og merket i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009.
 2. 2.
  Handelsdokumentet skal utarbeides i minst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originalen skal følge forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet. Mottakeren skal oppbevare den. Produsenten skal oppbevare én av kopiene, og transportøren skal oppbevare den andre.
  Medlemsstatene kan kreve at det framlegges dokumentasjon for at sendingen er ankommet, gjennom TRACES-systemet eller med et fjerde eksemplar av handelsdokumentet, som mottakeren sender tilbake til produsenten.
 3. 3.
  Hygienesertifikatene skal utstedes og underskrives av vedkommende myndighet.
 4. 4.
  Et handelsdokument i samsvar med modellen i nr. 6 skal følge animalske biprodukter og avledede produkter fra startpunktet i produksjonskjeden i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, under transport i Unionen.
  Vedkommende myndighet kan imidlertid, i tillegg til å tillate at opplysninger oversendes gjennom et alternativt system som nevnt i artikkel 21 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1069/2009, tillate at animalske biprodukter og avledede produkter som transporteres på dens territorium, følges av
  1. a.
   et annet handelsdokument, på papir eller i elektronisk form, forutsatt at dette handelsdokumentet inneholder opplysningene som er angitt i bokstav f) i merknadene under nr. 6 i dette kapittel,
  2. b.
   et handelsdokument der mengden materiale uttrykkes som materialets vekt eller volum eller som antall kolli.
 5. 5.
  Registre og tilknyttede handelsdokumenter eller hygienesertifikater skal oppbevares i minst to år slik at de kan framlegges for vedkommende myndighet.
 6. 6.
  Modell for handelsdokument
  M27
 7. 7.
  Mal for hygienesertifikat
  Mal for hygienesertifikat til bruk ved forflytning av animalske biprodukter fra restriksjonssoner som er opprettet for å forebygge og bekjempe visse listeførte sykdommer
  M27
Merknader
 1. a.
  Et handelsdokument skal utstedes i henhold til modellen i dette kapittel.
  Det skal inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i modellen, de attestasjonene som kreves for transport av animalske biprodukter og avledede produkter.
 2. b.
  Det skal utarbeides på ett av de offisielle språkene i opprinnelsesmedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten, etter det som er hensiktsmessig.
  Det kan imidlertid også utarbeides på et annet offisielt språk i Unionen dersom det følges av en offisiell oversettelse, eller dersom dette er avtalt på forhånd med vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten.
 3. c.
  Originalen av hvert handelsdokument skal bestå av ett enkelt ark med tekst på begge sider, eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan deles opp.
 4. d.
  Dersom det med tanke på identifisering av innholdet i forsendelsen er vedlagt tilleggsark til handelsdokumentet, skal disse arkene også anses som en del av originaldokumentet, og hver av sidene skal påføres underskriften til den ansvarlige for forsendelsen.
 5. e.
  Når handelsdokumentet, herunder eventuelle tilleggsark som nevnt i bokstav d), utgjør mer enn én side, skal hver side være nummerert - (sidenummer) av (totalt antall sider) - nederst på siden og være merket øverst på siden med det kodenummeret som den ansvarlige personen har tildelt dokumentet.
 6. f.
  Originalen av handelsdokumentet skal fylles ut og undertegnes av den ansvarlige personen.
  Handelsdokumentet skal angi
  1. i.
   hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget,
  2. ii.
   en beskrivelse av materialet, herunder
   • -
    identifisering av materialet i samsvar med en av kategoriene nevnt i artikkel 8-10 i forordning (EF) nr. 1069/2009,
   • -
    dyrearten og særskilt henvisning til det relevante punkt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 når det gjelder kategori 3-materiale og avledede produkter som er beregnet på bruk i fôr, og
   • -
    eventuelt dyrets øremerkenummer,
  3. iii.
   mengden materiale, uttrykt som materialets vekt eller volum eller som antall kolli,
   M16
  4. iv.
   Navn på og adresse til opprinnelsesvirksomheten eller -anlegget for materialet og godkjennings- eller registreringsnummeret tildelt i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, eventuelt, i samsvar med forordning (EF) nr. 852/20041, (EF) nr. 853/20042 eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/20053 samt behandlingens art og metode, etter hva som er relevant.
  5. v.
   Navn på og adresse og registreringsnummer til transportøren av materialet.
  6. vii.
   Ved transport i containere, containerens fullstendige identifikasjonsnummer («BIC-kode») utstedt i samsvar med kravene fastsatt av Bureau International des containers et du Transport intermodal4.
  7. viii.
   Ved eksport av bearbeidet animalsk protein og produkter som inneholder bearbeidede animalske proteiner som nevnt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, utførselsmedlemsstaten og grensekontrollstasjonen for utførsel nevnt i kommisjonsvedtak 2009/821/EF5. ◄M16
 7. g.
  Den ansvarliges underskrift skal være i en annen farge enn den trykte teksten.
 8. h.
  Dokumentets referansenummer og det lokale referansenummeret skal utstedes bare én gang for samme forsendelse.
  M16
 9. i.
  Vedkommende myndighet med ansvar for bestemmelsesstedet nevnt i artikkel 48 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal innen 15 virkedager etter mottak av opplysningene nevnt i artikkel 48 nr. 3 første ledd i nevnte forordning, underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om forsendelsens ankomst via TRACES. ◄M16
Handelsdokument
M16
M16
M16
M16
1 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1).
2 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55).
3 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1).
5 Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1).
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no