Til hovudinnhald

Transportere dyr utenlands? Da må du registreres hos myndighetene

Alle som transporterer dyr mellom EU/EØS-stater, eller mellom en EU/EØS-stat og et tredjeland (land utenfor EU/EØS), skal være registrert hos myndighetene og ha et entydig registreringsnummer.

Publisert

Dette gjelder også for private transportører, for eksempel de som skal frakte egen hest til og fra utlandet.

Hvis du er transportør som driver næringsmessig dyretransport, er du godkjent etter dyrevelferdsregelverket (forskrift om næringsmessig transport av dyr). Da bruker du godkjenningsnummeret som registreringsnummer.

 

Slik gjør du

For å få tildelt et registreringsnummer fra Mattilsynet, må du sende e-post til postmottak@mattilsynet.no og skrive at du vil registrere deg som transportør av dyr til eller fra Norge. I e-posten må du også ha med denne informasjonen:

  • navn og adresse for transportør
  • typen transport 
  • transportmiddel 
  • antall dyr transportmiddelet har plass til 

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 87

Artikkel 87

Registreringsplikt for transportører av holdte hov- og klovdyr, og delegerte rettsakter

1. Transportører som transporterer holdte hov- og klovdyr mellom medlemsstater, eller mellom en medlemsstat og et tredjeland, skal gjøre følgende for å kunne bli registrert i samsvar med artikkel 93, og før de starter driften:

a) Informere vedkommende myndighet om sine aktiviteter.

b) Oversende til vedkommende myndighet opplysninger om følgende:

i) Den berørte transportørens navn og adresse.

ii) Kategoriene og artene av og antallet holdte hov- og klovdyr som det planlegges transport for.

iii) Typen transport.

iv) Transportmiddel.

2. Transportørene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende:

a) Eventuelle endringer i forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b).

b) Opphør av transportvirksomheten.

3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 som utfyller reglene fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, når det gjelder forpliktelsen for andre typer transportører hvis transportvirksomhet utgjør en særlig og vesentlig risiko for visse arter eller kategorier av dyr, om å legge fram relevante opplysninger med henblikk på registrering av deres virksomhet.

Forordning (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)