Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om storfetuberkulose

I desember 2022 ble det påvist storfetuberkulose (Mycobacterium bovis) i et dyrehold med storfe i Suldal kommune i Rogaland. Ett storfe i et kontaktdyrehold i Masfjorden i Vestland har også testet positivt for smitte. Mattilsynet ber veterinærer om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på storfetuberkulose.

Publisert

Les mer om tuberkulose

Smitte til dyr og mennesker

Tuberkulose kan smitte fra dyr til dyr, fra dyr til mennesker og fra mennesker til dyr. Tuberkulose er lite smittsomt sammenlignet med mange andre sykdommer, og smitte fra levende dyr til mennesker krever som regel nær kontakt over tid. Mennesker som blir smittet av dyr, blir primært smittet ved inntak av upasteurisert melk og upasteuriserte melkeprodukter. Personer med bekreftet smitte kan gis forebyggende behandling for å redusere risikoen for senere sykdomsutvikling.

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er noen risiko for smitte av tuberkulose til befolkningen generelt i dette tilfellet.

Fakta om storfetuberkulose:

  • Storfetuberkulosesmitte er ikke det samme som storfetuberkulosesykdom.
  • Ofte tar det lang tid fra smitte til sykdomsutvikling, hos mennesker gjerne flere år.
  • Kun SYKE dyr representerer en potensiell smittefare
  • Kun et fåtall av de som er i direkte kontakt med et sykt dyr eller menneske vil bli smittet
  • Kun et fåtall av mennesker som smittes (5-10 %) vil utvikle sykdom i løpet av livet
  • Det kan gis forebyggende behandling dersom man er smittet, det vil redusere risiko for utvikling av sykdom

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte

Kontakt det lokale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 straks dersom du som veterinær får mistanke om storfetuberkulose.

Tuberkulose utvikler seg over tid, men sykdomsutviklingen kan variere fra dyr til dyr. Fra dyret er smittet kan det gå fra noen uker til flere år før dyret viser symptomer på sykdom. Symptomene henger sammen med hvilket organ som er involvert og hvor alvorlig infeksjonen er. Spesielt immunsvekkede dyr kan ha et raskt forløp.

Dråpesmitte som pustes inn vil gi symptomer på luftveisinfeksjon, mens smitte som kommer inn via munnen kan gi forstoppelse og diare. Hvis svelget er rammet, kan det ses sikling og pusteproblemer. Smitte i fosterlivet eller andre smitteveier kan også forekomme, det kan gi mer diffuse symptomer. Ved langt framskreden sykdom kan dyret avmagres, og forandringer ses i mange organer uavhengig av smittevei.  Ikke alle dyr vil vise symptomer, og enkelte viser ikke andre symptomer enn nedsatt allmenntilstand, avmagring, redusert melkeproduksjon osv.

Tuberkulose hos ulike dyrearter:

  • Storfe: oftest luftveissmitte og størst forandringer i lungene og luftveissymptomer. Kalver kan vise andre symptomer avhengig av hvordan de har blitt smittet.
  • Gris: oftest symptomer fra fordøyelseskanalen.
  • Småfe: oftest symptomer fra lungene

Smitteforebygging 

Det er alltid viktig med gode smitteforebyggende tiltak når du som er veterinær skal inn i et dyrehold. Konsekvensene ved eventuell smitte mellom dyrehold kan være store, og det er derfor svært viktig med smitteforebyggende tiltak. Driftsansvarlige har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene, men du som veterinær bør også ha økt bevissthet rundt dette. 

Når du skal inn i driftsbygninger med dyr skal du ha rent, og ved behov nytt eller desinfisert, fottøy og overtrekkstøy. Alt utstyr og materiell du tar med deg inn i og ut av dyrerom skal være vasket og om nødvendig desinfisert.

Du som er veterinær, trenger ikke ta spesielle forholdsregler dersom det ikke er klinisk mistanke om tuberkulose hos dyr. Ivareta vanlige smittevernrutiner, inkludert bruk av hansker, ved undersøkelse av syke dyr. Dersom du skal ha nærkontakt med dyr som har klinisk mistanke om, eller fått påvist tuberkulose, bør du i tillegg til hansker bruke åndedrettsvern/P3- maske for å beskytte deg selv mot en eventuell smitte.

Mer informasjon:

Fakta om tuberkulose - FHI

Tuberkulose (vetinst.no)

Smitteverntiltak i forbindelse med M.bovis-infeksjon hos storfe