Til dyrehelsepersonell - om behandling mot P. ovis

Mattilsynet legger ikke lenger restriksjoner på dyrehold med geit og kameldyr som får påvist Psoroptes ovis. Har du mistanke om eller påviser midden P.ovis på sau, må du straks kontakte Mattilsynet.

Faglig oppdatert

Meld ifra til Mattilsynet

Har du mistanke om saueskabb i et dyrehold med sau, skal du straks melde ifra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Er det mistanke om midden i dyrehold med kameldyr eller geit er det tilstrekkelig at du melder ifra til Mattilsynet så fort som praktisk mulig.

Behandling

Mattilsynet vil ikke lenger pålegge å behandle kameldyr og geiter dersom midden påvises i slike dyrehold. Mattilsynet anbefaler likevel slik behandling når midden er påvist. Dersom du som veterinær skal behandle geit eller kameldyr mot midden, bør alle dyr i dyreholdet  behandles samtidig. Mattilsynet anbefaler ikke behandling mot midden for «sikkerhets skyld», for eksempel i kontaktdyrehold.

Veterinærinstituttet og Vetlis har gitt Mattilsynet anbefalinger om behandling. De anbefaler injeksjonspreparat, da innsiden av ørene er lite tilgjengelige for pour-on-preparater.

Hvis det er praktisk mulig anbefales det at dyrene overføres til et reint miljø etter hver behandling. Det er ikke en forutsetning for å lykkes, men viktigst hvis miljøet er fuktig og kaldt.

Behandling av geit

Det finnes ikke injeksjonspreparater mot ektoparasitter registrert til geit. Både ivermektin (Ivomec®) og doramektin (Dectomax®) er registrert til sau. Begge kan brukes til geit, men doramektin er angitt å være mest effektivt mot P. ovis, og har dessuten indikasjon P. ovis hos sau.

Det skal gis to behandlinger med 10 dagers mellomrom etter følgende dosering:

  • Dectomax inj: 1 ml pr 33 kg kroppsvekt, som tilsvarer 0,3 mg/kg. Det er altså høyere dosering ved behandling mot P. ovis enn mot andre parasitter.
  • Ivomec inj: 0,3 mg/ kg

Begge preparater kan gis både i.m. og s.c. 

Tilbakeholdelsestider

Regelverket som gjelder for tilbakeholdelsestider, er lov om legemidler til dyr (legemiddelloven). Legemiddelloven gjennomfører forordning om legemidler til dyr 2019/6. Artikkel 115 i forordningen må følges for beregning av riktig tilbakeholdelsestid.  Du kan lese mer i Veileder om nye regler for bruk av legemidler til dyr.

Husk at tilbakeholdelsestiden for økologiske dyr eller produkter ved bruk av legemidler med tilbakeholdelsestid er dobbelt så lang som i konvensjonelt landbruk.

Følgende tilbakeholdelsestider gjelder ved behandling av geit mot P.ovis:

Dectomax inj., behandling av geit mot P. ovisMelkKjøtt
Geiter som produserer konsummelk, skal ikke behandles i laktasjonen eller 105 døgn før kjeing.116 døgn
Ivomec inj., behandling av geit mot P. ovisMelkKjøtt
Geiter som produserer konsummelk, skal ikke behandles med Ivomec inj. Preparatet er ikke godkjent for dyr som produserer melk til konsum. Drektige dyr som skal produsere melk til konsum, skal ikke behandles de siste 60 døgn før forventet fødsel.74 døgn

Behandling av kameldyr

Ivermectin (200 µg/kg) administrert subkutant 3 ganger med 10 dagers mellomrom er angitt som tilstrekkelig til å eliminere P. ovis.

Behandling av kanin

For behandling av kaniner som ikke skal til humant konsum (hobby-/kjæledyr) anbefales Stronghold (Selamectin) påflekkingsvæske: 6-18 mg/kg, påflekking en gang. Stronghold kommer i tubepipetter med forskjellig mengde selamectin (15-240 mg/pipette), slik at en kan velge den tubestørrelsen som gir riktig dosering til vekten på den aktuelle kaninen.