Viral hemoragisk septikemi (VHS)

Viral hemoragisk septikemi (VHS) er en virussykdom som hovedsaklig rammer regnbueørret, men den er også sett hos en rekke andre fiskearter.

Utbrudd i 2007 og 2008

Norge mistet fristatus for VHS i 2007 og 2008 i et avgrenset område i Storfjorden på Sunnmøre etter flere sykdomsutbrudd på regnbueørret. Påvisningen i 2007 var den første i Norge siden 1974 og den første i saltvann.

Etter omfattende bekjempelses- og overvåkningsarbeid fikk Norge tilbake fristatusen juli 2012.

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Om sykdommen

Norge har fristatus for fiskesykdommen VHS (viral hemoragisk septikemi) med unntak av grenseområdet mot Russland (Grense Jacobselv og Pasvik).

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Bekjempe sykdommen

Veileder

Rapporter

Lenker til andre