Til hovedinnhold

Pankreassykdom (PD)

Ingen kontrollområder for pankreassykdom (PD)

Oppdatert for berørte lokaliteter og områder finnes på Barentswatch fiskehelse.

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

  • grunn til mistanke om listeført sykdom
  • påvising av listeført sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i denne listen), eller sekundært bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Pankreassykdom (PD) er en virussykdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det er høy dødelighet. Fisken blir også mer mottagelig for andre sjukdommer og er vanskeligere å behandle mot lakselus, spesielt dersom det innebærer mye håndtering.

PD er på nasjonal liste av sykdommer hos akvatiske dyr (§6, Forskrift om dyrehelse). Mattilsynet har ansvar for å begrense og bekjempe PD når den bryter ut i oppdrettsanlegg. Hvilke tiltak som settes i verk avhenger av hvor PD-utbruddet er.

Symptomer

Smittet fisk slutter å spise, og vil ofte stå tett i vannoverflaten mot strømretningen. Fisken dør vanligvis 2-3 uker etter smitte. 

Hvordan smitter sykdommen?

Det viktigste smittereservoaret er infisert fisk i sjøanlegg. Sykdommen smitter både innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk.

Fiskegrupper kan være infisert med virus uten at det utvikler seg til et sykdomsutbrudd, men stress vil kunne utløse eller forsterke et utbrudd.