Pankreassykdom (PD)

Pankreassykdom (PD) er en virussykdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det er høy dødelighet.

Kontrollområder for pankreassykdom (PD)

Oppdatert for berørte lokaliteter og områder finnes på Barentswatch fiskehelse.

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Om sykdommen

Fisken blir også mer mottagelig for andre sjukdommer og er vanskeligere å behandle mot lakselus, spesielt dersom det innebærer mye håndtering.

PD er på nasjonal liste av sykdommer hos akvatiske dyr (§6, Forskrift om dyrehelse). Mattilsynet har ansvar for å begrense og bekjempe PD når den bryter ut i oppdrettsanlegg. Hvilke tiltak som settes i verk avhenger av hvor PD-utbruddet er.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?