Påvisning av ILA på lokalitet 36877 Munkskjæra i Frøya kommune i Trøndelag fylke

Faglig oppdatert

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36877 Munkskjæra i Frøya kommune i Trøndelag fylke. MOWI AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 31. mai 2024 om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet 36877 Munkskjæra basert på svar på innsendte PCR-prøver. 

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 12. juni 2024, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA virus med to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR). Prøvene er analysert og verifisert av Veterinærinstituttet som er nasjonalt referanselaboratorium for ILA.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Restriksjonssone 

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten. 

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA. 

Kontaktopplysninger

Preben Juvik, fagrådgiver, region midt, avdeling Trondheim og omland.
Direktenummer: 22778515, mobil: 40433734

Magne Andreas Cartfjord Mo, avdelingssjef, region midt, avdeling Nordmøre og Romsdal. Direktenummer: 22778607, mobil: 98247902