Påvisning av ILA på lokalitet 11513 Andal i Bømlo kommune i Vestland fylke

Publisert

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11513 Andal i Bømlo kommune i Vestland fylke. Det er Varde Fiskeoppdrett AS, Tombre Fiskeanlegg AS og Lingalaks AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 18. juni 2024 om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet 11513 Andal basert på svar på innsendte PCR-prøver.

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 28. juni 2024 på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA virus med to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR). Prøvene er analysert og verifisert av Veterinærinstituttet som er nasjonalt referanselaboratorium for ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Restriksjonssone

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten. 

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA. 

Kontaktopplysninger

Kristina Birkeland, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur.
Direktenummer: 22 77 85 45, mobil: 97 68 00 81 

Håvard Hustoft, avdelingssjef, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur. 
Direktenummer: 22 77 91 95, mobil: 473 05 710