Mattilsynet endrer forskrift om restriksjonssone for ILA i Kvitsøy og Randaberg kommuner, Rogaland

Publisert

Mattilsynet har 13. juni 2024 fastsatt endringsforskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvitsøy og Randaberg kommuner, Rogaland fylke

Fiskesykdommen ILA er påvist på fisk ved sjølokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS.

Den 15. mai 2024 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. mai 2024 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i stadfestet ILA-diagnose ved lokalitet Hestholmen Ø, endrer Mattilsynet eksisterende forskrift om restriksjonssone for ILA i Kvitsøy og Randaberg kommuner, Rogaland fylke og oppretter ny vernesone og overvåkingssone rundt lokalitet Hestholmen Ø.

Endret tittel på forskriften vil være «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland».

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Vernesonen omfatter lokalitetene 14136 Hestholmen Ø og 34817 Eime, og avgrenses som beskrevet i forskriftens § 2.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 2 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser. Se forskriftens § 2 for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen omgjøres deretter til ny overvåkingssone/del av ny overvåkingssone som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokaliteten Hestholmen Ø

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftsmalens § 4 tilpasses ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet mot utsett av akvakulturdyr, for ikke-mottakelige arter for ILA, se forskriftens § 4 første ledd andre setning. Det er tidligere gjort tilpasninger i § 4 om at Mattilsynet kan gjøre unntak for utsett av rensefisk. Bakgrunnen har vært at rensefisk, i tillegg til å ikke være mottakelig for ILA, kan være et effektivt kontrolltiltak mot lus. Tilpasningen som nå foreslås, har bakgrunn i at Mattilsynet har sett behovet for å kunne foreta en vurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder utsett av ikke-mottakelige arter for ILA, generelt. Formålet med forskriften er å hindre smittespredning av ILA. Ett av tiltakene for å oppnå formålet er forbudet i § 4 mot å sette ut akvakulturdyr i vernesonen. Smittespredning av ILA skjer i hovedsak mellom laks, og det er derfor viktig å hindre utsett av laksefisk innenfor vernesonen. Videre er hensikten med bestemmelsen å i størst mulig grad begrense aktivitet generelt i vernesonen, ettersom det er et effektivt tiltak for å forebygge og begrense smittespredning av ILA.

Tidligere har forskriftens § 4 første ledd, andre setning, åpnet for at Mattilsynet kan gjøre unntak for utsett av rensefisk i vernesonen. Mattilsynet må da i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt et utsett av rensefisk er smittemessig forsvarlig, og hvilke vilkår som er nødvendig å oppstille for et ev. utsett. Vi vurderer at det for andre ikke-mottakelige arter bør gjøres en tilsvarende vurdering som for rensefisk og at muligheten for unntak fra forbudet mot utsett av akvakulturdyr i forskriftens § 4 derfor må utvides til å omfatte alle arter som ikke er mottakelig for ILA.

Forskriftsmalens § 5 første ledd og § 10 første ledd er ikke tatt med. Bakgrunnen er at Mattilsynet har tilgang på månedlig dødelighetsrapportering som næringen er pålagt. Næringen er også pålagt å melde fra til Mattilsynet ved unormal dødelighet i henhold til dyrehelseforskriftens § 7 andre ledd eller ved mistanke om sykdom. Vi mener derfor det er riktig at kravet, slik det fremgår av § 5 første ledd og § 10 første ledd i malen til restriksjonssoneforskrift, ikke tas med ved fastsettelsen av denne restriksjonssoneforskriften.

Forskriftens § 10 første ledd om at det er forbudt å flytte akvakulturdyr fra anlegg i overvåkingssonen til utsett i andre akvakulturanlegg utenfor overvåkingssonen, tas ut i endringsforskriften. Bakgrunnen er at dette kravet tidligere knyttet seg til fisk som var satt ut i området som utgjorde vernesonen etter at vernesonen var opphevet. Forbudet mot å flytte fisk ut av vernesonen som nå opprettes, reguleres av forskriftens § 4.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument - Forskrift om endring av restriksjonssone for ILA i Kvitsøy og Randaberg kommuner, Rogaland

Endringsforskrift - om restriksjonssone for ILA i Kvitsøy og Randaberg kommuner, Rogaland

Kart - Restriksjonssone for ILA, Kvitsøy, Bokn, Stavanger, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.

Avdelingssjef Håvard Hustoft, Avdeling akvakultur region sør og vest, tlf.: 22 77 91 95.

Seniorinspektør, Kristina Birkeland, Avdeling akvakultur region sør og vest, tlf.: 22 77 85 45.