Inn- eller utførsel av kjæledyr (hund, katt og ilder) innenfor EU/EØS-området

Hvis du skal selge hund, katt eller ilder til eiere i et annet land i EU/EØS, må du kontakt landet du skal selge dyret til.

Publisert

Grovt sett har vi to sett med regler: privat reise (ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr) og kommersiell inn- eller utførsel.

Hvis den nye eieren selv reiser med dyret, gjelder kravene til privat reise: Reise med kjæledyr

Kommersiell inn- eller utførsel

Hvis du sender kjæledyret med et firma eller annen person enn eieren, må du følge kravene til kommersiell inn- eller utførsel. Selv om du sender bare ett dyr på denne måten, regnes eksporten for kommersiell. 

De kommersielle kravene er mer omfattende. Du må undersøke hvilke regler som gjelder i landet du skal reise til med dyret. Hvis du ikke følger reglene, risikerer du at blir beslaglagt på grensen. Reglene finner du som regel på hjemmesidene til landets veterinærmyndighet.

Dette regelverket er komplekst, og vi anbefaler at du kontakter oss slik at vi kan veilede deg. Det gjør du ved å ringe oss på 22 40 00 00.

Nedenfor er en sjekkliste over regler du må forholde deg til.

1. Du må være registrert som eksportør av kjæledyr hos Mattilsynet

Bruk dette skjemaet i Mattilsynets skjematjeneste for å registrer deg som eksportør:

Eksport av dyr: Registrer nytt dyrehold

Veileder til utfylling av skjemaet

Husk at dersom du skal registrere deg som privatperson, må du logge deg på med fødsels- og personnummer og velge rapportering for privatperson. Du kan også ta kontakt med lokal mattilsynsavdeling for hjelp til dette, på telefon 22 40 00 00.

Husk at du må oppfylle en del regelverkskrav for å kunne registrere deg som eksportør av kjæledyr. 

Her er en huskeliste over kravene som gjelder:

  • Du må overholde bestemmelser om varslingsplikt for rabies (hund, katt, ilder), tuberkulose (katt), og prionsykdommer (katt og ilder). Du kan varsle Mattilsynet om smittsomme dyresykdommer direkte på telefon 22 40 00 00.
  • Du må overholde bestemmelser om bekjempelse av sykdommene som er listet opp i kulepunktet over.
  • Du kan kun eksportere dyr som ikke viser tegn på sykdom
  • Dyreholdet ditt eller området du bor i kan ikke være omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner. Et eksempel på en slik restriksjon er forbud mot å flytte dyr inn eller ut av en sone hvor det er påvist smitte. Du finner ut om det finnes slike restriksjoner ved å kontakte Mattilsynet.
  • Du må overholde bestemmelser om dyrevelferd. Se våre sider om dyrevelferd.

2. Dyret som skal eksporteres, må følges av et helsesertifikat 

Helsesertifikatet skal utstedes av en offentlig ansatt veterinær i Mattilsynet. Helsesertifikatet er gyldig i 10 dager.

For å kunne utstede et helsesertifikat for eksport må den offentlige veterinæren i Mattilsynet vurdere om dyret eller dyrene som skal eksporteres oppfyller kravene for eksport. Det vil da kunne være nødvendig å gjennomføre et eller flere tilsyn hos deg som eksportør. Dette betyr at du som skal eksportere kjæledyr, må ta kontakt med lokalt Mattilsyn i god tid, minst 4 uker, før dato for eksport.

Utstedelse av helsesertifikat er gebyrbelagt: Gebyr ved utstedelse av eksportdokumenter

For at Mattilsynets veterinærer skal kunne utstede et slik helsesertifikat, er det behov for en del opplysninger om avsender og mottaker, samt transporten. Fyll ut TRACES-skjema og send inn i god tid og senest 4 virkedager før planlagt eksport.

Traces-opplysninger hund og katt
 

3. Dyret som reiser må oppfylle dyrehelsekravene som mottakerlandet stiller

For de fleste land i EØS-området er det krav om at dyret skal være ID-merket, ha et kjæledyrpass og ha gyldig rabiesvaksinasjon (unntak fra krav om rabiesvaksine om kjæledyret skal til Sverige). Noen land stiller også krav om behandling mot revens dvergbendelorm.

Du må sjekke nøye hvilke regler som gjelder i landet du skal reise til med dyret. Reglene finner du som regel på hjemmesidene til landets veterinærmyndighet.

4. Kjæledyret må undersøkes av en veterinær i løpet av de siste 48 timene før avreise

I praksis betyr dette at du må bestille time hos din veterinær for å få gjennomført en helseundersøkelse av dyret eller dyrene som skal eksporteres. Dokumentasjon på gjennomført helseundersøkelse kan føres inn i kjæledyrpasset.

En slik helseundersøkelse kan kun gjennomføres i tidsrommet 0-48 timer før avreise. Hensikten med helseundersøkelsen er blant annet å sikre at dyret eller dyrene som skal transporteres, tåler transporten, og at det ikke er tegn til smittsomme sykdommer.

En offentlig ansatt veterinær i Mattilsynet kan ikke utstede helsesertifikat før en privatpraktiserende veterinær har gjennomført en slik helseundersøkelse. Hensikten med dette regelverkskravet er å ivareta god dyrevelferd under transporten og å hindre smitte over landegrenser.

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

Dyrehelseforskriften