Til hovedinnhold

Øremerking av storfe

Alle storfe skal merkes med øremerker som er godkjent av Mattilsynet. Dette gjelder også storfe i dyrehold som er hobbypreget.

Faglig oppdatert

Alle storfe skal merkes med et synlig øremerke i hvert øre senest 20 dager etter fødsel, og før de flyttes fra anlegget de er født på. Begge øremerkene skal være godkjent av Mattilsynet. På øremerkene skal det stå følgende:

  1. landskoden NO
  2. En tolvsifret identifikasjonskode som består av
    • et sjusifret tall som angir hvem som er driftsansvarlig (dyreholdsID, koblet til anlegg) og
    • dyrets individnummer (5 siffer)

Erstatningsmerker 

Øremerker skal aldri fjernes med mindre merket er blitt uleselig. I de tilfellene dyret mister ett eller begge opprinnelsesmerker, skal disse erstattes med forhåndspregede erstatningsøremerker. Driftsansvarlig skal straks bestille erstatningsøremerker når storfe har mistet ett eller begge av øremerkene. Dersom dyret mister et merke eller merket er blitt uleselig, skal dyret merkes med nytt øremerke med samme identifikasjonskode som det første. Merket skal i tillegg være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke.

Erstatningsmerker skal være forhåndspreget med NO og identifikator (dyreholds-ID) eller produsentnummer. Dersom dyret er innkjøpt, skal ny eier bestille erstatningsøremerke preget med dyrets opprinnelige identifikasjonskode. 

Merking av storfe fra utlandet

For storfe som er innført fra et land innenfor EØS-området, er det ikke krav om at de skal merkes med lakserødt øremerke.

Storfe som importeres til Norge fra tredjeland (utenfor EØS-området), skal merkes med to lakserøde øremerker innen syv dager etter at dyret passerte veterinær grensekontroll, men også før det flyttes fra anlegget det er innført til. Øremerker som er påsatt dyret før innførsel til Norge kan fjernes. Merking med lakserøde øremerker kreves ikke dersom dyret innføres direkte til et slakteri og slaktes innen fem dager etter innførsel.

Slik finner du dyreholds-ID i Mattilsynets skjematjeneste

Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.
Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.

 

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften § 18

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 19

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 20

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 23

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 26

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 31

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 38, 39, 40 og 41

Artikkel 38 Plikter for driftsansvarlige som holder storfe, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for holdt storfe og deres påsetting og bruk

1. Driftsansvarlige som holder storfe, skal sikre at storfe kan identifiseres individuelt med et konvensjonelt øremerke som nevnt i bokstav a) i vedlegg III, som

a) skal festes på begge ørene på dyret, og som tydelig, lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode på identifikasjonsmerket,

b) skal påsettes storfe i det anlegget der de er født,

c) ikke skal fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet i den medlemsstaten der storfeet holdes.

2. Driftsansvarlige som holder storfe, kan skifte ut

a) ett av de konvensjonelle øremerkene nevnt i nr. 1 med en elektronisk identifikator som er godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten der storfeet holdes,

b) begge de konvensjonelle øremerkene nevnt i nr. 1 med en elektronisk identifikator som er godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten der storfeet holdes, i samsvar med unntakene fastsatt i artikkel 39 nr. 1.

Artikkel 39 Unntak som vedkommende myndighet gir driftsansvarlige for lukkede anlegg og driftsansvarlige med hensyn til identifikasjon av storfe som holdes for kulturelle, historiske, fritidsrelaterte, vitenskapelige eller idrettsrelaterte formål

1. Vedkommende myndighet kan unnta driftsansvarlige for lukkede anlegg og driftsansvarlige som holder storfe for kulturelle, historiske, fritidsrelaterte, vitenskapelige eller idrettsrelaterte formål, fra identifikasjonskravene for storfe fastsatt i artikkel 38 nr. 1 bokstav a).

2. Dersom vedkommende myndighet gir unntak som fastsatt i nr. 1, skal den sikre at minst ett av identifikasjonsmerkene angitt i bokstav d) og e) i vedlegg III, er godkjent av vedkommende myndighet for påsetting av identifikasjonsmerker på storfe som holdes av driftsansvarlige som er unntatt i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen.

Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåtene som driftsansvarlige skal følge når de søker om unntak som fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen.

Artikkel 40 Særlige bestemmelser for identifikasjon av storfe av raser som er oppdrettet særlig med sikte på tradisjonelle kultur- og idrettsarrangementer Vedkommende myndighet kan tillate at driftsansvarlige som holder storfe av raser som er oppdrettet særlig med sikte på tradisjonelle kultur- og idrettsarrangementer, identifiserer hvert av disse dyrene med et alternativt identifikasjonsmerke som er godkjent av vedkommende myndighet etter fjerning av det konvensjonelle øremerket nevnt i artikkel 38 nr. 1 bokstav a), forutsatt at det opprettholdes en entydig forbindelse mellom det identifiserte dyret og dets identifikasjonskode.

Artikkel 41 Utskifting av det konvensjonelle øremerket på holdt storfe som nevnt i artikkel 38 nr. 1

1. Medlemsstatene kan tillate at ett av de konvensjonelle øremerkene nevnt i artikkel 38 nr. 1 bokstav a) kan skiftes ut med ett av identifikasjonsmerkene angitt i bokstav c), d) og e) i vedlegg III for alle eller bestemte kategorier av storfe som holdes på deres territorium.

2. Medlemsstatene skal sikre at identifikasjonsmerkene angitt i bokstav a), c), d) og e) i vedlegg III oppfyller følgende krav:

a) De viser dyrets identifikasjonskode.

b) De er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der storfeet holdes.

3. Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for følgende:

a) Søknad fra produsenter om godkjenning av identifikasjonsmerker for storfe som holdes på deres territorium.

b) Søknad fra driftsansvarlige som holder storfe, om tildeling av identifikasjonsmerker til deres anlegg.

4. Medlemsstatene skal utarbeide og offentliggjøre en liste over raser av storfe som holdes på deres territorium, som er oppdrettet særlig med sikte på tradisjonelle kultur- og idrettsarrangementer.

 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 (PDF, lovdata.no)