Til hovedinnhold

Livdyrsamarbeid for småfe

Det er strenge reglar for å flytte småfe i Noreg. Viss du er part i eit livdyrsamarbeid, er reglane litt enklare.

Fagleg oppdatert

Eit livdyrsamarbeid er ein avtale mellom driftsansvarlege frå inntil fire anlegg der småfe blir haldnee, som inneber at småfe kan flyttast mellom anlegg eller haldast på fellesseter der småfe blir mjølka.

Partane i eit livdyrsamarbeid treng ikkje særskild løyve frå Mattilsynet for å kunne flytte hodyr mellom anlegga sine.

Småfe som blir flytta mellom anlegga i livdyrsamarbeidet, treng heller ikkje å bli følgt av eigenerklæring eller veterinærattest.

Desse unntaka gjeld likevel berre dersom følgjande krav er oppfylte:

 • Livdyrsamarbeidet kan ikkje bestå av småfe frå fleire enn fire anlegg. 
 • Småfe som blir halde i anlegga som deltar i livdyrsamarbeidet kan ikkje inngå i fleire enn eitt livdyrsamarbeid.
 • Anlegga i livdyrsamarbeidet kan ikkje ha deltatt i andre livdyrsamarbeid med småfe siste 12 månader.
 • Sjølv om samarbeidet består av færre enn fire anlegg, må ein vente 12 månader frå ein starta det opphavlege livdyrsamarbeidet før ein kan ta inn nye anlegg som medlemmer.
  • Dei nye medlemmene kan ikkje ha deltatt i andre livdyrsamarbeid siste 12 månader.
  • Når ein tar inn nye medlemmer i eit livdyrsamarbeid på denne måten, blir dette rekna som at ein inngår eit nytt livdyrsamarbeid.
  • Ein må sende inn ny melding om nytt livdyrsamarbeid, og alle medlemmer i livdyrsamarbeidet må oppfylle regelverkskrava for å kunne delta i livdyrsamarbeid, sjå § 21 i landdyrflyttingsforskrifta
 • Det kan ikkje takast inn hodyr av småfe frå anlegg utanfor livdyrsamarbeidet så lenge livdyrsamarbeidet går føre seg.
 • Småfe som blir haldne i anlegga som inngår i livdyrsamarbeidet må vere testa for lentivirus med negativt resultat i samsvar med vedlegg V i landdyrflyttingsforskrifta (lovdata.no) før livdyrsamarbeidet blir inngått.
 • De må ha ein skriftleg samarbeidsavtale.
 • Livdyrsamarbeidet kan ikkje krysse fylkesgrenser. Det er unntak for grensa mellom Oslo fylke og tidlegare Akershus fylke i Viken og mellom Rogaland fylke og kommunane Sveio og Etne i Vestland fylke.
 • Reglane for sporbarheit (registrering av anlegg, merking av dyra, oppdatert dyrehaldjournal og transportdokument) må følgjast ved flytting av småfe mellom anlegga i livdyrsamarbeidet. Flytting av dyr skal også registrerast.

Følgjande må vere registrert hos Mattilsynet før dyra kan flyttast:

 • Samarbeidsavtalen
 • Identiteten til alle driftsansvarlege i livdyrsamarbeidet
 • Ei eigenerklæring som stadfestar at:
  • Avsendarbesetning minimum er i TSE-klasse 3
  • Det ikkje er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE, byllesjuke eller fotròte i avsendaranlegget
  • For geit: Det ikkje er mistanke om Psoroptes ovis i avsendaranlegget

Flytting av småfe ut av livdyrsamarbeid til andre anlegg

Hanndyr av småfe kan berre flyttast ut av livdyrsamarbeidet viss alle anlegga i livdyrsamarbeidet oppfyller dokumentasjonskrava i § 18 (geit) og § 19 (sau) i landdyrflyttingsforskrifta. 

Ved flytting av hodyr ut av livdyrsamarbeid må mottakaranlegget først ha løyve til å få dyra. Dersom mottakaranlegg får løyve til å flytte hodyr, kan dyra berre flyttast ut av livdyrsamarbeidet viss alle anlegga i livdyrsamarbeidet oppfyller dokumentasjonskrava i § 18 (geit) og § 19 (sau) i landdyrflyttingsforskrifta. 

Flytting av dyr til og frå anlegg må registrerast også når du er med i eit livdyrsamarbeid.

Slik gjør du

Samarbeidsavtale

Det er ingen krav om at avtalen om livdyrsamarbeid skal vere utforma på ein bestemd måte. Det som er viktig, er at alle opplysingane det er krav om skal vere med. Her kan du laste ned eit forslag til avtale: Samarbeidsavtale for livdyrsamarbeid småfehald

Registrering

De kan registrere livdyrsamarbeidet på Mattilsynet si skjemateneste. Registreringa er gyldig for to år. Etter dette må de fornye ho. Eigenerklæringane for kvart anlegg i livdyrsamarbeidet må fornyast kvart år innan 1. januar. 

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

§ 18. Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av geiter i Norge

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe følges av en egenerklæring fra den driftsansvarlige og en attest fra en veterinær.
Egenerklæringen nevnt i første ledd skal bekrefte at:
 1. a.
  småfe på avsenderanlegget minst er i TSE-klasse 3 i henhold til vedlegg III
 2. b.
  det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE, byllesjuke eller fotråte hos småfe i avsenderanlegget
 3. c.
  det ikke er mistanke om Psoroptes ovis hos geiter i avsenderanlegget.
Attesten fra veterinær nevnt i første ledd skal bekrefte at:
 1. a.
  en veterinær har gjennomført en klinisk undersøkelse av dyrene som skal flyttes
 2. b.
  at dyrene ikke har tegn på smittsomme dyresykdommer
 3. c.
  at det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer i anlegget
 4. d.
  at testene i vedlegg V er tatt med negativt resultat.
Når geiter som flyttes kommer fra anlegg i et livdyrsamarbeid skal egenerklæringen og attesten bekrefte helsestatusen i alle anleggene i livdyrsamarbeidet. Testene angitt i vedlegg V baseres på antall dyr i hvert anlegg i livdyrsamarbeidet.
Egenerklæringen og attestene i denne bestemmelsen skal ikke være eldre enn 7 dager når dyrene flyttes.

§ 19. Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av sauer i Norge

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal sauer som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe følges av en egenerklæring som bekrefter at:
 1. a.
  småfe på avsenderanlegget minst er i TSE-klasse 3 i henhold til vedlegg III
 2. b.
  det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE, byllesjuke eller fotråte hos småfe i avsenderanlegget.

Hunndyr av sau skal også følges av dokumentasjon som bekrefter at testene i vedlegg V for lentivirus er tatt med negativt resultat.

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal sauer som flyttes over fylkesgrenser til et annet eller nytt anlegg med småfe også følges av en attest fra en veterinær. Attesten skal bekrefte at:
 1. a.
  en veterinær har gjennomført en klinisk undersøkelse av dyrene som skal flyttes
 2. b.
  at dyrene ikke har tegn på smittsomme dyresykdommer
 3. c.
  at det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer i anlegget
 4. d.
  at testene i vedlegg V er tatt med negativt resultat.

Kravet om attest fra veterinær gjelder likevel ikke for sauer som flyttes mellom Oslo og tidligere Akershus i Viken og mellom Rogaland og kommunene Sveio eller Etne i Vestland.

Når sauer som flyttes kommer fra anlegg i livdyrsamarbeid skal egenerklæringen og attesten bekrefte helsestatusen i alle anleggene i livdyrsamarbeidet. Testene angitt i vedlegg V baseres på antall dyr i hvert anlegg i livdyrsamarbeidet.
Egenerklæringen og attestene i denne bestemmelsen skal ikke være eldre enn 7 dager når dyrene flyttes.

§ 21. Unntak og særregler for livdyrsamarbeid for småfe

Hunndyr av småfe kan flyttes innenfor et livdyrsamarbeid uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet etter § 17 første ledd. Småfe kan flyttes innenfor et livdyrsamarbeid uten tilleggsdokumentasjon etter § 18 og § 19.
Første ledd gjelder bare dersom
 1. a.
  livdyrsamarbeidet er meldt til Mattilsynet før dyret flyttes med følgende opplysninger:
  1. 1.
   den skriftlige samarbeidsavtalen
  2. 2.
   Identiteten til alle driftsansvarlige i livdyrsamarbeidet
  3. 3.
   Registreringsnummeret til anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet
  4. 4.
   En egenerklæring som bekrefter tilsvarende som i § 18 annet ledd eller § 19 første ledd.
 2. b.
  småfe som holdes i anleggene ikke inngår i flere enn ett livdyrsamarbeid
 3. c.
  anleggene i livdyrsamarbeidet ikke har inngått i andre livdyrsamarbeid med småfe siste 12 måneder
 4. d.
  småfe som holdes i anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet er testet for lentivirus med negativt resultat i henhold til vedlegg V før livdyrsamarbeidet inngås
 5. e.
  det ikke tas inn hunndyr av småfe fra anlegg utenfor livdyrsamarbeidet så lenge livdyrsamarbeidet pågår
 6. f.
  livdyrsamarbeidet ikke går på tvers av fylkesgrenser. Dette vilkåret gjelder ikke grensen mellom Oslo fylke og tidligere Akershus fylke i Viken og mellom Rogaland fylke og kommunene Sveio og Etne i Vestland.
Meldingen etter annet ledd, bokstav a er gyldig i 2 år. Egenerklæringen nevnt i annet ledd bokstav a må fornyes hvert år innen 1. januar.
Livdyr kan bare flyttes ut av livdyrsamarbeidet dersom alle anleggene i samarbeidet oppfyller dokumentasjonskravene i § 18 og § 19.

Vedlegg V. Krav til testing av småfe etter § 18 og § 19

 1. A.
  Lentivirustesting av anlegg med småfe er foretatt med negativt resultat under følgende forutsetninger:
  1. 1.
   Prøveresultat fra tankmelk og samleprøver av individuelle melkeprøver, skal ikke være eldre enn 12 måneder, og resultat fra blodprøver skal ikke være eldre enn 36 måneder. Fra sau skal det tas individuelle blodprøver. Prøveuttaket skal være representativt for anlegget, jf. tabell nedenfor.
  2. 2.
   Det skal ikke være tatt inn hunndyr av småfe de siste 10 måneder før prøveuttaket. Kravet gjelder ikke dersom avsenderanlegget kun har mottatt dyr fra anlegg der dyr er testet for lentivirus i henhold til punkt A.1.
  Blodprøver av småfe for undersøkelse av antistoffer mot lentivirus, skal være tatt ut i samsvar med følgende tabell:
  Antall vinterfôra dyr i anlegget Antall prøver per anlegg
  Inntil 99 Alle over 1 år
  100 eller flere 100
  Dyrene som prøvetas skal være blant de eldste dyrene, men samtidig være et representativt utvalg av dyr i anlegget som inkluderer eventuelle værer/bukker og innkjøpte dyr. Prøver av dyr som ikke er født på anlegget skal likevel ikke utgjøre mer enn halvparten av dyrene som prøvetas.
  For at tankmelk- eller samleprøve av individuelle melkeprøver skal kunne erstatte individuelle blodprøver hos geit, må anlegget bestå av minst 10 dyr over 12 måneders alder og minst 80 % av de voksne dyrene må være representert i prøveuttaket.
 2. B.
  Paratuberkulosetesting av avsenderanlegget med geit og med kombinert sau og geit fra fylkene Møre- og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt tidligere Telemark i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud i Viken er foretatt med negativt resultat under følgende forutsetninger:
  1. 1.
   Blodprøver fra alle geiter i anlegget over 1,5 år skal være testa serologisk med negativt resultat. Prøveresultatene skal ikke være eldre enn 36 måneder. Tankmelk kan brukes i stedet for individuelle blodprøver dersom det gir like sikre prøveresultater. Avføringsprøver for PCR-undersøkelse av alle dyr over 1 år kan erstatte nevnte prøver.
  2. 2.
   Dersom avsenderanlegget har kjøpt inn geit eller småfe i anlegget har hatt annen kontakt med geiter fra et anlegg med småfe med ukjent paratuberkulosestatus, skal prøveuttaket foretas tidligst 3 år etter siste livdyrkjøp eller kontakt. Dette kravet gjelder ikke dersom avsenderanlegget bare har kjøpt inn dyr eller hatt kontakt med dyr fra anlegg der dyr er testet for paratuberkulose i henhold til punkt B. 1, eller kommer fra andre fylker enn de som er nevnt i pkt. B.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no